Widingsborg 1, nuvarande simhallen

Detaljplanen vann laga kraft 2020-05-09

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för Windingsborg 1 m.fl, Centrumutveckling
Diarieummer: SBN 2018:00604
Kommundel: Uddevalla (Centrum)

Planinformation

Planområdet ligger i Uddevalla centrum vid nuvarande simhall. Planens syfte är att inom fastigheten Windingsborg 1 tillskapa en större och mer flexibel byggrätt. Platsen är sedan tidigare planlagd för allmänt ändamål och är exploaterad med bland annat badanläggning samt idrottshall.

Planarbetet i korthet

  • Planbesked lämnades 2016-04-13
  • Samrådshandlingar har tagits fram 2016–2017
  • Samråd i november-december 2017
  • Revidering av planförslag 2018
  • Godkännande av granskningsutlåtande samhällsbyggnadsnämnden maj 2018
  • Återremiss från kommunfullmäktige september 2018
  • Översyn av planförslag 2019–2020
  • PM om antagande februari 2020
  • Beslut om antagande i samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen i mars 2020
  • Laga kraft 2020-05-09

.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredogörelse.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlåtande.pdf
Ikon dokument/fil

Laga kraftbevis

Laga kraftbevis.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00