Förorenade områden, Bassholmen

På Bassholmen har det bedrivits verksamhet under mer än 100 års tid. Det har bland annat funnits båtvarv, mekanisk verkstad, båtslip, smedja och gjuteri.

Området innehåller höga halter av bland annat bly och arsenik, riskklass 1.

Påträffade föroreningar

I början av juni 2021 visade en inledande undersökning av marken på Bassholmen att marken innehåller höga halter av bly och arsenik ytligt tillsammans med andra föroreningar. Föroreningarna i marken är koncentrerade till en liten del av Bassholmen, vid hamnområdet. Halterna av bly var på en del platser mycket höga och det fanns risk för akuta hälsorisker om ett litet barn skulle få i sig förorenad jord eller sand. Området är sedan dess avspärrat.

Små barn och hundar bör hållas under uppsikt så att de inte får jord från området i munnen. Metallerna finns i marken och kan inte avgå till luften i form av ångor, varför det inte finns någon risk att andas in föroreningarna. Det innebär ingen hälsorisk att passera förbi det avspärrade området.

Åtgärder

Kommunen har som en försiktighetsåtgärd spärrat av förorenade områden medan ytterligare utredningar pågår. Under 2022 kommer en huvudstudie genomföras i området. En huvudstudie innebär fördjupade undersökningar och utredning vilka åtärder som krävs för att sanera området.

Kommunens roll

De tidiga undersökningarna gjordes som en del i kommunens arbete att på eget initiativ gå igenom tidigare okända förorenade områden, och söka pengar för undersökningar i de områden där de verksamheter som förorenat inte längre finns kvar.

Under 2022 har kommunen fått beviljat anslag från Naturvårdsverket för att gå vidare och genomföra en huvudstudie. Uddevalla kommun är huvudman för projektet.

Bild från Bassholmen där man ser avstpärrningsband och en skylt där det står avspärrat

Förslag på sidor