Förorenade områden, Lyckorna kvarn

Lyckorna kvarn har varit kvarnverksamhet från 1814 fram till 1960-talet. Betning av utsäde med kvicksilverhaltigt betningsmedel har genomförts i kvarnens källare. Ljungsån som rinner vid kvarnen är en del av Bratteforsån som är ett naturreservat med högt skyddsvärde och är en viktig reproduktionslokal för bland annat lax och flodpärlmussla.

Området innehåller höga halter kvicksilver och betraktas som Riskklass 2 - Stor risk.

Påträffade föroreningar

Under våren 2021 genomfördes undersökningar och det kunde konstateras
att marken runt kvarnen är förorenade med bland annat kvicksilver. Även i källaren där betmaskinen stod, finns rester av Panogenet kvar. I området förekommer höga halter av flera prioriterade ämnen (kvicksilver, bly, PAH).

Föroreningen i form av kvicksilver i källargolv och byggnadsmaterial utgör en viss hälsorisk vid vistelse i byggnaderna, primärt för barn. Den del av byggnaden som är förorenad är i dagsläget avstängd. Det finns inga hälsorisker att vistas i området utanför kvarnbyggnaden.

Åtgärder

Lyckorna kvarn har delvis sanerats, men föroreningar finns kvar. Under 2022 har kommunen beviljats ytterligare statligt bidrag på 600 000 kronor för att genomföra en fördjupad förstudie i området under sommaren. Bland annat krävs en geoteknisk utredning avseende stabiliteten i området och ytterligare provtagning och utredning vilka åtgärder som krävs för att sanera området.

Kommunens roll

Lyckorna kvarn är en del i kommunens arbete att på eget initiativ gå igenom tidigare okända förorenade områden, och söka pengar för undersökningar i de områden där de verksamheter som förorenat inte längre finns kvar. Fastigheten ägs av Uddevalla kommun sedan 1995.

Under 2022 har kommunen fått beviljat anslag från Naturvårdsverket för att gå vidare och genomföra en fördjupad förstudie. Uddevalla kommun är huvudman för projektet.

Bild på Lyckorna kvarn där man ser en grävmaskin i arbete framför kvarnbyggnaden

Förslag på sidor