Styrande dokument

Skollagen, läroplanen och barnkonventionen styr förskolans undervisning. De kommunala förskolornas arbete styrs dessutom av gemensamma mål och ett gemensamt kvalitetsarbete.

Skollag

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras barns, elevers och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter. Skollagen beskriver också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Läs Skollagen här

Läroplan

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läs Läroplan för förskolan, Lpfö18

Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Sedan 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Läs Barnkonventionen här

Uddevallas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete

För att kunna erbjuda en likvärdig utbildning med god undervisning i en pedagogisk lärmiljö kartläggs och planeras läsåret vid varje läsårsstart. Under läsåret följs arbetet upp och personalen reflekterar regelbundet över de insatser som görs och de effekter som syns. I slutet av läsåret utvärderas resultatet, framgångsfaktorer säkras och tas med in i kommande läsår. Läs mer om det systematiska kvalitetsarbetet

Förslag på sidor