Styrande dokument

Skollag

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras barns, elevers och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter. Skollagen beskriver också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten . Skollagen beslutas av riksdagen.

Läs Skollagen här

Läroplan

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läs Läroplan för förskolan, Lpfö18

Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Sedan 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Läs Barnkonventionen här

Uddevallas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete

I samband med den nya skollagen och den förtydligade läroplanen för förskolan 2010 startade vi ett samarbete med Ann-Charlotte Lindgren, forskare vid Göteborgs universitet. Det har mynnat ut i en tydlig struktur för hur vi planerar, utvärderar och följer upp vårt uppdrag och arbete i förskolan.

Kontakt

Ulrika Ljung, +46 522‑69 56 45

Verksamhetschef bitr.

ulrika.ljung@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Siren Linde,

Utvecklare

siren.linde@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Annika Widell, +46 522‑69 66 11

Utvecklare

annika.widell@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Emelie Karlsson, +46 522‑69 71 90

Logoped

emelie.karlsson@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00