Skolutveckling och projekt i förskolan

Arbetet i den kommunala förskolan styrs av olika nationella styrdokument. Förutom det arbetar förskolorna med gemensamma kommunala mål och har gemensamt kvalitetsarbete.

Förskolans logga

Systematiskt kvalitetsarbete

Alla kommunala förskolor och dagbarnvårdare arbetar utifrån samma dokument för planering, utvärdering och uppföljning av prioriterade mål i läroplanen. Syftet är att kvalitetssäkra arbetet i verksamheten.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2023/ våren 2024

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.

Utvecklingsarbeten

Förutom det kontinuerliga utvecklingsarbetet finns även projekt inom specifika områden. Exempelvis: Aktionsforskning, IKT (informations- och kommunikationsteknik), interkulturellt förhållningssätt, TAKK (Tecken för Alternativ Kompletterande Kommunikation) och Måltidspedagogik.

Uppsats/examensarbete

Ska du skriva uppsats? I vår organisation finns många saker att undersöka. Kontakta oss gärna.

Kontakt

Förskolekontor

Trädgårdsgatan 2

451 31 Uddevalla

Förslag på sidor