Läroplanens inledande delar får nytt innehåll till hösten

Regeringen har fattat beslut om nya formuleringar i de inledande delarna i läroplanen. Formuleringarna handlar om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer samt om andra delar av skolans värdegrundsarbete, till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och förtryck. Innehållet i kunskapsområdet breddas och undervisningen ska vara återkommande.

Flicka som ger "tummen upp".

Skolans jämställdhetsuppdrag

Skolan ska enligt formuleringarna om jämställdhet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet genom att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling,

Läroplansändringarna tydliggör jämställdhetsuppdraget och att vi som arbetar inom skolan ska utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt.

Sexualitet, samtycke och relationer

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ska bland annat främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val.

Elever ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi. Maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck ska kritiskt granskas. Dessutom ska undervisningen ta upp betydelsen av samtycke.

Värdegrundsarbetet

Formuleringar om andra delar av värdegrundsarbetet belyser bland annat skolans roll för elevernas trygghet och självkänsla samt att skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s barnkonvention. Varje elev ska respektera andras egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet samt genom undervisningen få veta hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet. Intolerans, förtryck och våld ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2022, tillsammans med reviderade kursplaner.

På Skolverket kan du läsa mer om ändringarna i läroplanens inledande delar.

Läs några tips på resurser för jämställt och våldspreventivt arbete (från julkalendern)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300