Pedagogiskt ledarskap i fokus på Ramnerödsskolan 7-9

Ramnerödsskolan deltar i ett forskningsprojekt som ska främja en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter. Projektet har gett goda resultat för trygghet och studiero men också ökat lärarnas kollegiala lärande.

Glasentrén, Ramnerödsskolan


Ramnerödskolan 7-9 har haft pedagogiskt ledarskap som utvecklingsområde under hela läsåret. Pedagogiskt ledarskap var temat på vår gemensamma K-dag i september 2022. Inbjuden då var förstelärare Jonas Nilsson från Stockholm som berättade om sina erfarenheter grundade i teorier som han kopplat på i samarbete med forskaren Martin Karlberg.

Tre lärare, socialpedagog, kurator och rektor på Ramneröd deltar i en utbildning och forskningsstudie kring pedagogiskt ledarskap på Uppsala universitet lett av just Martin Karlberg. Studien kallas IBIS och står för Inkluderande beteendestöd i skolan och är en övergripande modell som ska främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla. Avsikten med IBIS är att utveckla en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter, samt förebygga och hantera problembeteenden genom proaktiva tillvägagångssätt.

Systematiskt bygga relationer till varje elev

Ramnerödslärarna Henrik och Susanne berättar inspirerande om utbildningen, hur de tillsammans med kollegor i sina arbetslag valt ut och prövat några delar och att de redan tidigt kunde se positiva resultat på elevernas trygghet och studiero. De  beskriver hur de medvetet arbetat systematiskt med att bygga relationer till varje elev. Genom en enkel kartläggning har lärarna kunnat synliggöra för sig själva och varandra vilka elever de behöver bygga en bättre relation med. Ett sätt de har provat är positiv uppmärksamhet och återkoppling på önskade beteenden hos eleverna.

Gemensamma strategier i arbetslaget

Henrik och Susanne poängterar att en viktig del i arbetssättet är att tillsammans i arbetslaget välja ut gemensamma strategier, införa dem i mötet med eleven och sedan följa upp hur det gick. Uppföljningen är av särskild betydelse för processen. Fokus på lärandemål planeras vara nästa område för ett av arbetslagen på skolan. Med lärandemål menas vilket syftet lektionen har, det vill säga vilket lärande eller träningsmoment som lektionen är tänkt att fördjupa hos eleverna. Det är inte detsamma som att kommunicera kursplanens kunskapskriterier.

Ökat kollegialt lärande

För Ramnerödsskolans arbetslag har IBIS stärkt lärarnas kollegiala ledarskap även om de valt olika frågeställningar att fokusera på. Framgångsfaktorer i arbetet har, bland annat varit, att få ökad samsyn bland vuxna på skolan, tydliga och enkla ordningsregler samt ett elevnära utvecklingsarbete där fokus ligger på positiv förstärkning. 

Främjar en inkluderande skola

Utbildningen består av digitala träffar med lärare från hela Sverige. Forskaren Martin Karlberg leder träffarna och har utvecklat innehållet. Innehållet finns tillgängligt på Uppsala universitets hemsida. De centrala utgångspunkterna är:

 • Elever gör så gott de kan.
 • Arbete med struktur, rutiner, förutsägbarhet och trygghet skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling
 • Konflikter hanteras professionellt, utan att man trappar upp situationen.
 • All personal i skolan arbetar tillsammans för att stötta varandra att utvecklas tillsammans med eleverna.

IBIS är ett skolövergripande program som ska främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla. Avsikten med IBIS är att utveckla en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter, samt förebygga och hantera problembeteenden genom proaktiva tillvägagångssätt.

Skröddarsydd utbildning och handledning

IBIS ger skolan möjlighet att utvecklas som en lärande organisation genom strukturerad utbildning och handledning. Kompetensutvecklingen är knuten till lärarnas dagliga arbete och till skolan som arbetsplats. Utbildningen förutsätter kollegialt lärande och utveckling av en gemensam skolkultur som bygger på en god relation mellan hem och skola. IBIS ger skolan möjlighet till målinriktat arbete samt kontinuerlig reflektion och utvärdering av verksamheten.

Mer info om IBIS

Intresserad? Läs mer om utbildningen och forskningsstudier på Uppsala universitets hemsida.

 

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300