Misteröd IV, HE129

Detaljplanen vann laga kraft 7 april 2004

I Misteröd är de kommunala villatomterna slutsålda och i övriga Uddevalla stad finns det inget annat kommunalt villaområde på gång. Det är därför mycket angeläget att snarast få fram ett nytt område med villatomter. Vidare finns det en ökad efterfrågan från "allmänheten" på bostäder med hyres- eller bostadsrätt, samt ett intresse från åtminstone en byggherre till flerbostadshus. Misteröd IV och även Misteröd III bedöms vara lämpliga för fortsatt bostadsutbyggnad och båda områdena har stöd i översiktsplanen för Uddevalla.
 
Det påbörjades ett detaljplanearbete för Misteröd IV redan i slutet av 1980-talet, men arbetet avbröts 1991, bland annat på grund av kraftigt vikande byggkonjunkturer. Nu föreliggande planprogram och detaljplanehandlingar innebär starten för ett nytt planarbete för Misteröd IV.

Denna plan är baserad på ett detaljplaneprogram som var föremål för samråd under senhösten 2002, se särskild redogörelse. Efter programsamrådet beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att programmets delområden D och E i ska behandlas i senare detaljplaner. De redovisas dock på illustrationskartan för att tomtköpare inom detta planområde ska vara informerade om att ytterligare bebyggelse kan tillkomma.


Förslag på sidor