Förorenade områden, bensinstationer

Under åren 1997-2014 gjorde Svenska Petroleum och Biodrivmedelinstitutet (SPBI) och flertalet drivmedelsbolag i Sverige en gemensam miljösatsning för fastigheter med nedlagda bensinstationer. Verksamheten bedrevs i det gemensamma bolaget SPI Miljösaneringsfond AB, som förkortas SPIMFAB. Man tog sig an fastigheter där försäljningen av drivmedel hade avslutats under perioden 1 juli 1969 - 31 december 1994.

SPIMFAB undersökte cirka 4000 fastigheter och sanerade vid behov föroreningar i jord och grundvatten.

SPIMFAB>>

Förslag på sidor