Medelstora förbränningsanläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar har en registreringsplikt, skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

För medelstora förbränningsanläggningar finns en särskild förordning (FMF). I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos kommunens miljökontor.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en anläggningseffekt som är 5 megawatt eller lägre än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Registreringskrav

De anläggningar som omfattas av förordningen registreras av miljökontoret, använd vår e-tjänst

Till e-tjänst för registrering>>

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Uddevalla kommun enligt FMF.

Verksamhet

Organisationsnummer

Fastighet

Effekt (MW)

Lantmännens ekonomiska förening

769605-2856

Stadskärnan 1:25

5,3

Brattåsverket,
(Uddevalla Kraft AB)

556010-7004

Brattåsverket 3

49

Panncentral Söder (Panna 20), (Uddevalla Kraft AB)

556010-7004

Stadskärnan 1:287

6

Panncentral Söder (Panna 21); (Uddevalla Kraft AB)

556010-7004

Stadskärnan 1:287

6

Panncentral Söder (Panna 22), (Uddevalla Kraft AB)

556010-7004

Stadskärnan 1:287

6

Utsläppsmätningar

Mätningar av miljöfarliga ämnen i utsläpp till luft ska göras regelbundet. Tidsintervallen för mätningarna varierar beroende på förbränningsanläggningens storlek. Verksamhetsutövaren ska även dokumentera och hantera mätresultat från kontroller av utsläpp på ett sådant sätt att miljökontoret, som är tillsynsmyndigheten, kan kontrollera att begränsningsvärdena följs.

Informera miljökontoret

Verksamhetsutövaren ska utan onödigt dröjsmål informera miljökontoret om en planerad ändring av en medelstor förbränningsanläggning, om ändringen kan ha betydelse för de begränsningsvärden som gäller för anläggningen.

Verksamhetsutövaren ska även snarast möjligt informera miljökontoret om ett begränsningsvärde inte följs. Verksamhetsutövaren ska samtidigt kunna redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att begränsningsvärdet ska kunna följas.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor