Medelstora förbränningsanläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar har en registreringsplikt, skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

För medelstora förbränningsanläggningar finns en särskild förordning (FMF). I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Registreringskrav

De anläggningar som omfattas av förordningen ska anmälas genom e-tjänsten ”Nationell e-tjänst för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar”. Anläggningen kommer sedan att registreras av samhällsbyggnad.

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Uddevalla kommun enligt FMF.

Verksamhet

Organisationsnummer

Fastighet

Effekt (MW)

Lantmännens ekonomiska förening

769605-2856

Stadskärnan 1:25

5,3


Utsläppsmätningar

Mätningar av miljöfarliga ämnen i utsläpp till luft ska göras regelbundet. Tidsintervallen för mätningarna varierar beroende på förbränningsanläggningens storlek. Verksamhetsutövaren ska även dokumentera och hantera mätresultat från kontroller av utsläpp på ett sådant sätt att samhällsbyggnad, som är tillsynsmyndigheten, kan kontrollera att begränsningsvärdena följs.

Informera samhällsbyggnad

Verksamhetsutövaren ska utan onödigt dröjsmål informera samhällsbyggnad om en planerad ändring av en medelstor förbränningsanläggning, om ändringen kan ha betydelse för de begränsningsvärden som gäller för anläggningen.

Verksamhetsutövaren ska även snarast möjligt informera samhällsbyggnad om ett begränsningsvärde inte följs. Verksamhetsutövaren ska samtidigt kunna redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att begränsningsvärdet ska kunna följas.

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00