Brott, ungdomspåföljder

Unga kan under vissa förutsättningar dömas av rättslig instans till påföljderna ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård. De kan även dömas till övriga påföljder som till exempel böter och villkorlig dom.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst sker i samarbete med kommunens socialtjänst. Det är frivilligt och ett alternativ till böter. Ungdomstjänst innebär upp till 140 timmar oavlönat arbete samt tio timmar strukturerade samtal. För att dömas till ungdomstjänst krävs att man är under 21 år.

Arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla. Platsen för arbetet väljs utifrån antal timmar och ungdomens individuella förhållanden. På arbetsplatsen ska en handledare utses och en arbetsplan upprättas av socialtjänsten.

I strukturerade samtal tas frågor om kriminalitet, livsstil och nätverk upp. Fokus ligger på förändring och ansvar. Dessa samtal är obligatoriska då man dömts till ungdomstjänst. Första samtalet sker alltid tillsammans med föräldrar/förälder och man träffas flera gånger, totalt 10 timmar.

Utöver ovanstående kan även impulsträning, medling och föräldrastöd erbjudas vid behov.

Ungdomsvård

Den som är under 21 år kan dömas till ungdomsvård om han eller hon har ett särskilt behov av vård enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Påföljden ungdomsvård föreslås till domstolen i ett yttrande från socialtjänsten och preciseras i varje enskilt fall i ett ungdomskontrakt eller en vårdplan, som bifogas domen i fråga. Det kan innebära allt från att till exempel lämna drogtester till behandling i öppenvård eller på ett behandlingshem.

Domstolen kan endast döma den unge att följa ett ungdomskontrakt om han/hon själv samtycker till det. Om den unge inte samtycker till det som socialtjänstens föreslagit så kan domstolen döma till andra straff, exempelvis böter, skyddstillsyn, fängelse eller sluten ungdomsvård.

Sluten ungdomsvård

Om någon begått brott innan han eller hon fyllt 18 år kan han eller hon dömas till sluten ungdomsvård under viss tid, om påföljden annars hade bestämts till fängelse. Straffet verkställs på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS).

Kontakt

Ungdomstjänstsamordnare

Telefon
070-267 50 66

Adress
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00