Brott, ungdomspåföljder

Unga kan under vissa förutsättningar dömas av domstol till påföljderna ungdomsvård, ungdomsövervakning, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård. De kan även dömas till andra påföljder som till exempel böter och villkorlig dom.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst sker i samarbete med kommunens socialtjänst. Det är frivilligt och ett alternativ till böter. Ungdomstjänst innebär upp till 140 timmar oavlönat arbete samt tio timmar strukturerade samtal. För att dömas till ungdomstjänst krävs att man är under 21 år.

Arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla. Platsen för arbetet väljs utifrån antal timmar och ungdomens individuella förhållanden. På arbetsplatsen ska en handledare utses och en arbetsplan upprättas av socialtjänsten.

I strukturerade samtal tas frågor om kriminalitet, livsstil och nätverk upp. Fokus ligger på förändring och ansvar. Dessa samtal är obligatoriska då man dömts till ungdomstjänst. Första samtalet sker alltid tillsammans med föräldrar/förälder och man träffas flera gånger, totalt 10 timmar.

Utöver ovanstående kan även impulsträning, medling och föräldrastöd erbjudas vid behov.

Ungdomsövervakning

Ungdomsövervakning ska pågå under som lägst sex månader och som högst ett år, beroende på brottets allvar, brottets art eller tidigare brottslighet och det är domstolen som bestämmer tiden.

De som kan dömas till ungdomsövervakning är unga, i huvudsak personer mellan 15 och 17 år, som har begått ett allvarligt brott eller som har upprepad brottslighet.

Ungdomsövervakning ska tillämpas när ungdomsvård eller ungdomstjänst inte bedöms vara tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straffvärde och art eller tidigare brottslighet, men det heller inte finns tillräckliga skäl för sluten ungdomsvård. Ungdomsövervakning är tänkt att fylla luckan mellan ungdomsvård/ungdomstjänst och sluten ungdomsvård.

Ungdomsövervakning innebär en nära samverkan mellan frivården och socialtjänsten i den dömdes hemkommun och innebär bland annat att ha regelbunden kontakt med en koordinator, förbud att använda alkohol och narkotika, inskränkningar i rörelsefriheten som kontrolleras genom elektronisk övervakning (fotboja) och kan även innebära andra föreskrifter.

Ungdomsvård

Den som är under 21 år kan dömas till ungdomsvård om han eller hon har ett särskilt behov av vård enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Påföljden ungdomsvård föreslås till domstolen i ett yttrande från socialtjänsten och preciseras i varje enskilt fall i ett ungdomskontrakt eller en vårdplan, som bifogas domen i fråga. Det kan innebära allt från att till exempel lämna drogtester till behandling i öppenvård eller på ett behandlingshem.

Domstolen kan endast döma den unge att följa ett ungdomskontrakt om han/hon själv samtycker till det. Om den unge inte samtycker till det som socialtjänstens föreslagit så kan domstolen döma till andra straff, exempelvis böter, skyddstillsyn, fängelse eller sluten ungdomsvård.

Sluten ungdomsvård

Om någon begått brott innan han eller hon fyllt 18 år kan han eller hon dömas till sluten ungdomsvård under viss tid, om påföljden annars hade bestämts till fängelse. Straffet verkställs på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS).

Kontakt

Avdelningen barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor