Stöd till familjen

Föräldrar önskar alltid det bästa för sina barn och vill att de ska få växa upp under trygga förhållanden. Men ibland uppstår situationer då du och din familj kan behöva råd, stöd och hjälp. Behoven kan se olika ut i olika situationer.

På dessa sidor hittar du information samt olika typer av stöd och verksamheter som du och din familj kan ta del av i Uddevalla kommun. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon ansökan eller beslut från kommunens sida. Andra kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att man får ta del av insatsen/verksamheten.

Hit kan du vända dig utan ansökan:

 • Familjerådgivning
 • Föräldraresursen - rådgivning och stöd
 • Öppna förskolor och Familjeförskolan
 • Familjecentralen
 • För rådgivning och frågor kring vårdnad, boende, umgänge med mera kan du kontakta familjerätten. Några av de insatser som familjerätten ansvarar för måste du ansöka om.

Hjälp och stöd som kräver ansökan och beslut:

 • Familjebehandling
 • Familjehem
 • Kontaktfamilj och kontaktperson
 • Behandlingshem, HVB
 • Adoption
 • Faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00