Utvecklingsarbete för att få fler pojkar att lyckas i skolan

Sju grundskolor kommer under de närmaste åren få stöd av finansiella medel från Hälsopolitiska Rådet (HPR) till sitt utvecklingsarbete med att få fler pojkar att lyckas i skolan. Målsättningen är att skapa en pluggkultur där pojkar lyckas bättre, mår bra och får goda resultat precis som flickor.

Hur skapar skolorna en pluggkultur bland pojkar?

Hur skapar skolorna en pluggkultur bland pojkar?

Skolorna som deltar har i sitt systematiska kvalitetsarbete synliggjort olika orsaker till utvecklingsarbetet. Någon skola ser att stora resurser läggs på pojkar utan att det ger önskade resultat, till skillnad mot insatser riktade till flickor. Någon skola har hög överrepresenteration av pojkar i de kränkningsanmälningar som görs. En annan skola ser stora skillnader i betygsresultatet. En tredje skola ser problem på raster som är kopplade till genusproblematik och mansnormer. Någon skola anger att de behöver kompetensutveckla lärare i ett normkritiskt och våldspreventivt förhållningssätt så att de får samma kunskap som fritidspedagogerna; en ökad samsyn på skolan bidrar till att öka elevernas trygghet och studiero. Ytterligare en orsak till fokus för utvecklingsarbetet är önskemål från personalen som inspirerades av Fredrik Zimmermans föreläsning att utveckla sitt bemötande och sin undervisning så att den bättre främjar pojkar.

Att driva utvecklingsarbete som handlar om att förändra normer kräver tid, kunskap och tydlig ledning. Det handlar om att medvetandegöra och synliggöra för att kunna förstå och förändra sitt eget agerande. Utvecklingsarbetet får finansiellt stöd, 115 000 kr/år under tre år, av HPR. Under perioden finns det möjlighet för fler skolor att delta. Genom gemensamma träffar ges möjlighet för kollegialt lärande och stöd i processen.

I augusti möts rektorer och representanter från de sju skolorna igen för att börja planera upplägg för skolornas utvecklingsarbete.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300