Markplaneringsritning

På en mark­planerings­ritning visar du hur du tänkt planera din tomt. På ritningen ska du ange eventuella slänter, stödmurar, nivåer med mera.

Du kan använda situationsplanen som underlag när du skapar en markplaneringsritning. Markplaneringsritningen utförs vanligtvis i skala 1:200. Skala 1:200 betyder att 1 cm på ritningen är 200 cm i verkligheten.

Markplaneringsritningen ska visa

  • Byggnadens placering,
  • Hur marken planeras med exempelvis markhöjder, uppfyllnader, schaktningar, slänter, murar, infart, parkering och liknande,
  • Hantering av fastighetens dagvatten,
  • Anslutning till vatten och avlopp,
  • Hur man når byggnaden
  • Hur tillgänglighet på tomten tillgodoses
  • Vilka markbeläggningsmaterial som ska användas.

Exempel på markplaneringsritning

Exempel på markplaneringsritning finns i våra exempelritningar:

Exempelritningar för nybyggnation

Exempelritningar för tillbyggnad

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en sakkunnig, till exempel en arkitekt.

Förslag på sidor