Marksektionsritning

Marksektionsritning visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning samt avstånd till fastighetsgräns.

För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den är tänkt att ändras delar du in marken i sektioner, därav namnet sektionsritning. I situationsplanen och markplaneringsritningen ska det synas var marksektionsritningens sektioner är tagna.

Marksektionsritningen utförs vanligtvis i skala 1:200. Skala 1:200 betyder att 1 cm på ritningen är 200 cm i verkligheten.

Om markåtgärderna hänger ihop med en nybyggnads- eller tillbyggnadsåtgärd kan du i vissa fall redovisa dem på en sektionsritning eller fasadritning tillsammans med byggåtgärden.

Marksektionsritning kan visa

  • Byggnadens placering
  • Hur marken planeras med exempelvis markhöjder, uppfyllnader, schaktningar, slänter, murar, infart, parkering och liknande
  • Hantering av fastighetens dagvatten
  • Anslutning till vatten och avlopp
  • Hur man når byggnaden
  • Hur tillgänglighet på tomten ska tillgodoses

Exempel på marksektionsritning

Exempel på marksektionsritning finns i våra exempelritningar:

Exempelritningar för nybyggnation

Exempelritningar för tillbyggnad

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en sakkunnig, till exempel en arkitekt.

Förslag på sidor