Östra Torp, HE 151

Detaljplanen vann laga kraft 7 oktober 2010

Planområdet utgörs av ett markområde öster om E6:an i anslutning till Torp köpcentrum.
Syftet med den nya detaljplanen är att pröva lämpligheten av handelsetablering i området.

Konsultföretaget Sweco har på uppdrag av Uddevalla kommun upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Planarbetet syftar till att pröva förutsättningarna för ytterligare handelsetablering öster om Torp köpcentrum. Då ett genomförande av detaljplanen kan antas komma att medföra så kallad betydande miljöpåverkan så har också en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 2010-03-18 att detaljplaneförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen skulle ställas ut för granskning. Till planhandlingarna hör också samrådsredogörelser. Dessa finns tillgängliga på utställningsplatserna, men inte på den här hemsidan.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HE151_Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HE151_Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

HE151_Illustration.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

HE151_Progredo.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

HE151_Samrådsredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

HE151_Utlåta.pdf
Ikon dokument/fil

Miljökonsekvensbeskrivning

HE151_Miljökonsekvensbeskrivning 100505.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00