Östra Torp, HE 151

Detaljplanen vann laga kraft 7 oktober 2010

Planområdet utgörs av ett markområde öster om E6:an i anslutning till Torp köpcentrum.
Syftet med den nya detaljplanen är att pröva lämpligheten av handelsetablering i området.

Konsultföretaget Sweco har på uppdrag av Uddevalla kommun upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Planarbetet syftar till att pröva förutsättningarna för ytterligare handelsetablering öster om Torp köpcentrum. Då ett genomförande av detaljplanen kan antas komma att medföra så kallad betydande miljöpåverkan så har också en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 2010-03-18 att detaljplaneförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen skulle ställas ut för granskning. Till planhandlingarna hör också samrådsredogörelser. Dessa finns tillgängliga på utställningsplatserna, men inte på den här hemsidan.

Förslag på sidor