Del av Ammenäs 1:389, bostäder

Planfakta

Projektnamn: Detaljplan för del av Ammenäs 1:389
Uppdragsledare: Joel Thölix
Yta: cirka 2,6 ha
Diarienummer: PLAN 2021.1198
Kommundel: Forshälla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under information längst ner på sidan.

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för avstyckning av upp till 14 bostadsfastigheter på del av fastigheten Ammenäs 1:389. Planområdet ligger i Ammenäs, cirka åtta kilometer väster om Uddevalla centrum. Området ligger på ett höjdparti och omgärdas av fritidshus- och villabebyggelse.

Planförslaget medför en ändrad markanvändning. Merparten av den mark som i gällande detaljplan är reglerad som allmän platsmark för park, planläggs för kvartersmark för bostäder. Delar av parkmarken tas också i anspråk för utbyggnad av gata. Ny bostadsexploatering föreslås få byggrätter som tar hänsyn till och liknar befintliga byggrätter för bebyggelse i området. För mer information om planförslaget, se planhandlingarna.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Uddevalla kommun. Preliminär bedömning är att detaljplanen kan antas under 2024.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades i KS 2020-06-17 § 200
  • Startmöte genomfördes 2021-12-02
  • Planhandlingar blir föremål för samråd enligt beslut i SBN 2023-04-21 § 100
  • Samråd 2023-05-03 till 2023-06-05

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Granskning kvartal 2, 2024
  • Antagande kvartal 4, 2024

Mer information om planprocessen>>

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
En bild som visar att planen revideras efter samråd

Planen revideras efter samråd (klicka på bilden för att se en större bild)

Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdet

En bild som visar preliminär planavgränsning

Preliminär planavgränsning

Förslag på sidor