Forshälla Bräcke, bostäder

Planfakta

Projektnamn: Detaljplan för del av Forshälla-Bräcke 17:1
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Yta: Cirka en hektar
Diarienummer: 2020.2386
Kommundel: Forshälla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan, när kommunen går ut på samråd.

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för att tillskapa bostäder i området.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-05-27
  • Startmöte hölls 2022-11-15
  • Arkeologisk förundersökning har genomförts
  • Naturvärdesinventering har genomförts
  • Dagvattenutredning pågår
  • Geoteknisk utredning pågår

Tidplan för fortsatt planarbete

Planprocessen har blivit cirka ett halvår försenad på grund av geotekniska utmaningar och tidschemat har därför reviderats.

  • Samråd: Hösten 2023
  • Granskning: Våren 2024
  • Antagande: Sommaren 2024
  • Laga kraft: Tidigast Sommaren 2024

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
En bild som visar ungefärlig avgränsning för detaljplaneområdet

Ungefärlig avgränsning för detaljplaneområdet

Förslag på sidor