Forshälla Bräcke, bostäder

Planfakta

Projektnamn: Detaljplan för del av Forshälla-Bräcke 17:1
Uppdragsledare: Mohammed Shaksheru
Yta: Cirka 1,7 hektar
Diarienummer: 2020.2386
Kommundel: Forshälla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra småskalig bostadsbebyggelse i anslutning till ett befintligt småhusområde i Forshälla-Bräcke.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-05-27
  • Startmöte hölls 2022-11-15
  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om samråd 2023-06-22 § 174
  • Samråd 2023-08-17 till 2023-09-28
  • Samhällsbyggnadsnämden beslutade om granskning 2024-02-26 § 38
  • Granskning 2024-03-06 till 2024-04-12

Just nu pågår granskning

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Forshälla-Bräcke 17:1 är ute på granskning under tiden 6 mars till 12 april. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Handlingar finns längre ner på denna sida.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska senast inkomma 2024-04-12.

Den som har synpunkter på förslaget framför dessa skriftligen till Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan komma att förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.


Tidplan för fortsatt planarbete

Planprocessen har blivit cirka ett halvår försenad på grund av geotekniska utmaningar och tidschemat har därför reviderats.

  • Antagande: Sommaren 2024
  • Laga kraft: Tidigast Sommaren 2024
En bild som visar att planen är på granskning

Planen är på granskning (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
En bild som visar ungefärlig avgränsning för detaljplaneområdet

Ungefärlig avgränsning för detaljplaneområdet

Förslag på sidor