Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är av stor betydelse att det håller god kvalitet. Med dricksvatten menas vatten som bland annat används för dryck och matlagning.

Registera dricksvattenanläggning

Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning som levererar dricksvatten till andra kan anläggningen behöva registreras hos kommunens miljökontor.

Du ska registrera din dricksvattenanläggning om anläggningen;

  • i genomsnitt producerar 10 kubikmeter/dygn eller mer
  • försörjer 50 personer eller fler
  • är en kommersiell verksamhet (t.ex. restaurang, livsmedelsindustri, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder m.m.)
  • är en offentlig verksamhet (t.ex. förskola, skola, bibliotek m.m.)

Egenkontroll

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med dricksvattensäkerheten. Detta innebär att man har tagit fram rutiner som man följer för att kunna producera ett säkert dricksvatten. Rutinerna ska vara utformade för varje specifik anläggning eftersom förutsättningarna kan variera mellan olika vattenverk. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla rutiner för provtagning, underhåll, utbildning, informationsutbyte, dokumentation med mera. För att styrka att rutinerna alltid följs så är det viktigt att man dokumenterar utfört arbete. För varje vattenverk ska det finnas en beskrivning av verket och en driftsinstruktion. Det ska också finnas en person som är tillgänglig som driftsansvarig.

Provtagning

Regelbundna prover ska tas på dricksvattnet i enlighet med ett fastställda undersökningsprogrammet. Det är miljökontoret som gör beslut om undersökningsprogram.

Här kan du läsa mer om vilka krav som finns på faroanalys och undersökningsprogram>>

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att beställa de aktuella vattenanalyserna från ett ackrediterat laboratorium.

Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning är ansvarig för att säkerställa att laboratoriet omedelbart informerar denne och kontrollmyndigheten om ett dricksvattenprov bedöms att inte uppfylla gränsvärdeskraven.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor