Faroanalys och undersökningsprogram

Du som producerar eller tillhandahåller dricksvatten måste ha ett undersökningsprogram. Om du har en större dricksvattenanläggning kan du även behöva ta fram en faroanalys. Faroanalysen i sin tur ligger till grund för hur ditt undersökningsprogram ser ut. Syftet med programmet och faroanalysen är att det dricksvatten som produceras är säkert att dricka och använda.

Undersökningsprogram

Du som producerar eller tillhandahåller dricksvatten måste ha ett undersökningsprogram. Det ska innehålla

  • plats där proverna tas
  • hur ofta provtagningen görs
  • angivna mikroorganismer och ämnen som ska undersökas.

Undersökningsprogrammet är till för att kontrollera att de krav på kvalitet som krävs efterlevs. Kvalitetskraven finns beskrivna i bilaga 1 i dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2022:12).

Det är kontrollmyndigheten, miljökontoret i Uddevalla, som fastställer undersökningsprogrammet. Programmet ska omprövas minst vart sjätte år.

Faroanalys för större anläggningar

En fara är ett mikrobiologiskt, kemiskt eller fysiskt ämne som kan ha en negativ hälsoeffekt för den som dricker vattnet. Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning, med mer än 10 kubikmeter/dygn, ska identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Detta kallas för faroanalys. Faroanalysen ska ge svar på vilka farorna är, hur och var kan de komma in i dricksvattnet och hur man ska göra för att minska riskerna med dem. Åtgärderna kan till exempel vara att införa allmänna hygienrutiner eller beredningssteg.

Faroanalysen kan, mycket förenklat, ge svar på följande frågor:

  • Vilka är farorna?
  • Hur och var kommer farorna in i dricksvattnet?
  • Hur ska man göra för att minska riskerna med farorna?

Faroanalysen ligger till grund för hur undersökningsprogrammet ska se ut och är avgörande för om undersökningar av fler ämnen än de som anges i dricksvattenföreskrifterna behöver genomföras samt om undantag från undersökning av vissa ämnen kan ges.

Miljökontoret fastställer även faroanalysen. Faroanalysen ska omprövas minst vart sjätte år.

För att få vägledning i hur du skickar in faroanalys och undersökningsprogram, vänligen kontakta oss.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor