Lektionsdesign och faserna “Bearbeta och reflektera” samt “Ta reda på vad eleverna kan”

Fas 5 och 6 i Helena Wallbergs upplägg kring lektionsdesign fokuserar på att ge möjlighet till reflektion kring eget lärande och att erbjuda olika sätt att visa sin kunskap på.

Lektionsdesign hjälper till att differentiera undervisningen

Differentierad undervisning ger eleverna möjlighet att arbeta på olika nivåer och olika sätt inom samma kunskapsområde. Undervisningen differentieras genom att aktiviteterna innefattar variation i tempo, nivå, omfång, metod och intresse och därmed bättre förutsättningar att passa fler elever i klassen. Det är aktiviteten som differentieras, inte eleverna som ska delas upp i olika nivågrupper. Differentierad undervisning innebär att vi främjar en variation av sätt att lära, träna och visa kunskaper och undviker på så vis att sätta etiketter på elever.

Det handlar om att vi redan i planeringen organiserar och skapar förutsättningar för undervisning och lärande för den elevgrupp vi har. Betydelsefullt är ett nyfiket förhållningssätt och bygga utifrån det som fungerar tillsammans med ledarskapsförmågor som struktur och tydlighet, gemenskap och delaktighet, kooperativt lärande, lärstrategier och formativ bedömning.

Konkreta metoder för formgivning

I Helena Wallbergs bok “Lektionsdesign - en handbok”, beskrivs konkreta metoder, aktiviteter och tankesätt för en differentierad undervisning.

Lektionsdesign har fokus på process och formgivning av en lektion jämfört med lektionsplanering där tolkning av ordet kan innebära att det handlar om att “förmedla” ett bestämt innehåll. Helena Wallberg beskriver design av lektioner med hjälp av åtta olika faser. Alla faser kan differentieras olika mycket och i olika hög grad beroende på sammanhanget. Faserna är tänkta som stöd för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och som struktur vid planering av undervisning med val av aktiviteter.

Lektiondesigns olika faser är:

 1. Sätt igång lektionen - ritualer och rutiner
 2. Skapa nyfikenhet och engagemang
 3. Klargör förväntningar
 4. Aktivera och träna
 5. Bearbeta och reflektera
 6. Ta reda på vad eleverna kan
 7. Avsluta lektionen
 8. Bedöm undervisningen formativt

I detta inlägg beskrivs fas 5 “Bearbeta och reflektera” och fas 6 “Ta reda på vad eleverna kan”.

Fas 5: “Bearbeta och reflektera”

Fas 5 “Bearbeta och reflekterahandlar om att låta eleverna tänka kring sitt eget tänkande och på sin lärandeprocess. De ges tid att fundera på vad de har gjort på lektionen, vad de har lärt sig och/eller har tränat på. De får öva sin metakognitiva förmåga; att reflektera över hur de lär sig och sätta ord på sina tankeprocesser.

Extra tillfälle till att öka förståelsen

Fasen syftar till viktiga insikter för både läraren och eleverna. Som lärare får vi syn på vad eleverna kan och vilka missförstånd som fortfarande kan finnas i gruppen. Då flera olika tankesätt och lösningar presenteras ges eleverna möjlighet att lyssna in hur de andra tänker. Eleverna får ett extra tillfälle att öka sin förståelse inom kunskapsområdet och används som lärresurser för varandra.

Modeller och frågor kan fungera som stöd vid övning av metakognitivt tänkande. Frågor såsom “Vad har du lärt dig eller vad har du tränat på?”, “Hur lärde du dig?”, “Av vem lärde du dig?”, “Hur gjorde du för att lösa uppgiften?”, “Vilka strategier använde du dig av?”,“Liknar den här uppgiften något du gjort tidigare?”, “Gjorde lektionen skillnad för dig?”. Helena Wallberg ger i sin bok exempel på aktiviteter såsom EPA, kamratrespons kring arbetsprocessen, självskattning och reflektionsbrunnen. Bilden “En lärande grop” är en modell som synliggör lärandets olika steg och visar på ett tydligt sätt att lära sig nya saker först oftast innebär en känsla av att inte kunna, men genom ansträngning, tid och stöd kommer man till slut att lyckas. Modellen hjälper även elever att sätta ord på var i lärandeprocessen de befinner sig.

Utveckling är fokus

Fasen “Bearbeta och reflektera” är betydelsefull när det handlar om att skapa en lärandekultur, där vi tillåts göra misstag och ställa frågor när vi inte förstår, ansträngningar värderas högt och utveckling är i fokus istället för resultat. Såväl som att belysa betydelsen av mindset och tänka “man blir bra på ett ämne” istället för “man är bra på ett ämne”. Fasen sätter lärstrategier i fokus där studieteknik ingår som en naturlig del i undervisningen.


Istället för...

Tänk...

“Jag gjorde fel”

“Att göra fel är ett sätt att lära sig”

“Det här är för svårt”

“Det här är svårt, men jag ska försöka”

“Jag ger upp”

“Jag ska pröva ett annat sätt”

“Jag kan inte”

“Jag kan inte det här än

“Jag kommer aldrig klara det här”

“Jag ska lära mig hur man gör”

“Jag är inte bra på det här”

“Vad är det jag inte förstår än?”

Fas 6 “Ta reda på vad eleverna kan”

Fas 6 i lektionsdesign handlar om hur vi tar reda på vad eleverna kan och inte kan. Det är något som är en central del vid både design och genomförande av lektioner och sker därför inte endast i slutet av en lektion. I undervisningen uppmärksammas hur eleverna lär sig, vad de kan, hur de diskuterar och resonerar för att undersöka hur långt de har kommit i sitt lärande. Vad gruppen visar att de förstår respektive inte förstår, utgör underlaget för innehåll och utformning av följande lektion.

Erbjud många sätt att visa kunskap

I den här fasen handlar differentiering främst om att erbjuda eleverna flera olika sätt att visa sin kunskap genom olika metoder, i olika omfång och på olika nivåer. Det belyser att det finns flera sätt att visa sitt kunnande och främjar en allsidig bedömning. Helena Wallberg ger förslag på olika aktiviteter, såsom exit tickets, flip the script, fiskskålen, utställning, lärkvitton med stödmeningar, svara på givna frågeställningar eller låta eleverna formulera egna frågor.

Sammanfattning

Fasen Bearbeta och reflektera handlar om elevernas metakognitiva förmåga och innebär aktiviteter som låter eleverna tänka kring sitt tänkande och tänka kring hur de lär sig. Modeller och frågor kan fungera som stöd för att synliggöra lärprocessen och hur lärande går till.

Fasen Ta reda på vad eleverna kan innebär kartläggning av elevernas kunskaper och behov vilket bildar underlag för undervisningens nästa steg. Eleverna behöver ges möjlighet att visa sitt kunnande på flera olika sätt. Informationen bildar en karta för fortsatt design av lektion, hur uppgifter och aktiviteter behöver differentieras för att skapa goda förutsättningar för lärande hos den elevgrupp vi har.

Att hitta möjliga arbetssätt och metoder, aktiviteter och uppgifter med olika nivåer för att möta alla elever och utmana dem på sina olika nivåer innebär att undervisningen differentieras.

Mer att läsa:

Lärande gropen James Nottingham

Growth mindset Carol Dweck

Pedagogisk prykologi

På ur.se Orka plugga finns tips på lärstrategier och metoder om studieteknik

Tidigare inlägg om differentierad undervisning

Fas 1 & 2
Fas 3 & 4

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300