God man

God man kan utses för olika situationer och för att tillgodose olika behov. En god man fungerar som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och personliga förhållanden. Godmanskap är frivilligt. Det vanligaste godmanskapet är när en vuxen person (huvudmannen) på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp som inte kan tillgodoses med mindre ingripande åtgärder till exempel fullmakter.

Godmanskapet anpassas efter behovet och kan omfatta att bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person. Den gode mannen biträder huvudmannen och denne har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att han eller hon har rätt att själv fatta beslut i alla frågor som rör honom eller henne.

Det är tingsrätten som fattar beslut om det ska anordnas godmanskap och det är en frivillig åtgärd från den hjälpbehövandes sida. Godmanskap får inte anordnas mot någons vilja, så länge denne kan uttrycka sin åsikt i frågan.

Vad gör en god man

En god man eller förvaltare fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas för "huvudman".

Som god man eller förvaltare är du ställföreträdare för en person som saknar förmåga att företräda sig själv vid olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och/eller personliga förhållanden. Gode mannen ska ses som ett biträde, en juridisk representant och samordnare av hjälpinsatser inte en praktisk utförare av tjänster.

Den gode mannens uppdrag kan variera beroende på behovet av hjälp. Det kan gälla till exempel hjälp med ansökningar till myndigheter eller se till att räkningar blir betalda eller att företräda huvudmannen vid olika rättshandlingar. En god mans uppgift är att samordna insatser och se till att saker blir utförda. Gode mannen är ingen praktisk utförare och ska exempelvis inte tvätta, städa och handla för huvudmannen. Uppdraget som god man brukar uppfattas som väldigt intressant och givande. En ersättning utbetalas i form av arvode.

Faktafilm om god man och förvaltare

Du kan se en faktafilm om god man och förvaltare på Youtube här

Rollkolls informationsmaterial - riktar sig till dig som har eller funderar på att ansöka om god man eller förvaltare samt till dig som har uppdrag som god man eller förvaltare.

Broschyr om att ansöka om god man eller förvaltare

Ansöka om god man eller förvaltare

Broschyr för dig som har uppdrag som god man eller förvaltare.

Uppdrag som god man eller förvaltare.

Förslag på sidor