Herrestad-Torp 1:3, Östra Torp handelsområde

Planfakta

Plannamn: Del av Herrestads-Torp 1:3
Uppdragsledare: Andrea Zidek/Frida Läckström
Yta: Cirka 5 hektar
Diarienummer: KS 2015/00162
Kommundel: Herrestad

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamhet och handelsetableringar.

Planområdet ligger öster om Torp köpcentrum. Söder om planområdet löper riksväg 44, detta ger goda exploateringslägen och innebär förutsättningar för god tillgänglighet med bil, och kollektivtrafik samt god koppling till befintligt gång- och cykelnät.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2015-03-25
  • Samråd skedde under 2016
  • Granskning har utförts 2020-04-08 - 2020-05-06
  • Planförslaget revideras inför antagande

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Karta över planområdet

Karta över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Fastighetsförteckning

fastighetsförteckning 598.pdf

Geotekniska utredningar

Ikon dokument/fil

Geoteknisk utredning 2010

Geoutredn_2010-05-05.pdf
Ikon dokument/fil

Inventering av tidigare geo-utredningar

PM Geoteknik.pdf
Ikon dokument/fil

Geoteknik befintliga slänter

Geoteknik Rapport.pdf
Ikon dokument/fil

Marktekniskutredning

MUR inkl bilagor.pdf

Arkeologiska utredningar

Ikon dokument/fil

Rapport arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning rapport.pdf
Ikon dokument/fil

Karta arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning bilaga.pdf

Naturvärdesutredningar

Ikon dokument/fil

Naturvärdesbedömning

Artinventering.pdf

Dagvattenutredningar

Ikon dokument/fil

Hantering av dagvatten

PM Dagvattenhantering.pdf
Ikon dokument/fil

Anmälan om anslutning av dagvatten

Östra Torp anmälan, anslutning till damm.pdf

Markteknisk utredning

Ikon dokument/fil

Undersökning av sulfidhaltigt berg

Sulfidhaltiga berg.pdf
Ikon dokument/fil

Kartläggning av miljörisker

Miljörisker i mark.pdf

Trafikutredning

Ikon dokument/fil

Trafikutredning bilaga med ritningar

Bilaga 3 Ritningar och profiler 191114.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00