Barns tillgångar

Den som är under 18 år måste ha en ställföreträdare då man är omyndig och i huvudsak saknar rättshandlingsförmåga. Barnet får inte råda över sina tillgångar, sätta sig i skuld eller ingå avtal. Vanligen är det barnets föräldrar som är vårdnadshavare som också är barnets förmyndare, så kallade legala förmyndare, i denna egenskap ska de bevaka barnets rättigheter och förvalta barnets egendom.

När barnet är 16 år ska barnets höras i viktiga angelägenheter och kan ha vissa egna rättigheter som att förvalta inkomster från eget arbete.

Fri föräldraförvaltning

Principen i föräldrabalken (FB) är att det finns fri föräldraförvaltning, att det är föräldern/förmyndaren som har det huvudsakliga ansvaret för att sköta barnets egendom. Med ”fri” menas inte att föräldern kan hantera barnets tillgångar som de tycker är lämpligt. Föräldrabalkens regler måste iakttagas.

Detta gäller alla förmyndare

 • Att omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och handla på det sätt som är bäst för barnet
 • Att använda barnets medel för deras ”uppehälle, utbildning och nytta i övrigt” (FB). De medel som inte används för sådana ändamål ska placeras så att ”tillräcklig trygghet finns för och att de ger rimlig avkastning”. Observera att när det gäller sådana kostnader som omfattas av förmyndarnas underhållsskyldighet ska barnets pengar inte användas. Har du givit barnet gåvor som förälder anses gåvan fullbordad när banken tagit emot pengarna utan uttagsförbehåll från dig. Dessa pengar kan du inte sedan använda för barnets försörjning eller för egen del
 • Barnets egendom får inte sammanblandas med annans egendom till exempel föräldrars eller syskons
 • Om barnet har fyllt 16 år ska barnet höras i viktiga frågor och kunna lämna sina synpunkter
 • Det är inte tillåtet att ge bort barnets pengar. Det råder i huvudsak ett absolut gåvoförbud. Personliga mindre presenter är undantagna
 • Överförmyndarens samtycke fordras om fast egendom, bostadsrätt ska köpas eller säljas. Samma sak gäller vid uthyrning. Samtycke fordras inte om barnet ska hyra en bostadslägenhet. Förmyndaren har även rätt att köpa värdepappersfonder och aktier. Om kontrollerad förvaltning gäller fordras överförmyndarsamtycke vid aktieköp.
 • Överförmyndarens samtycke fordras om barnet ska driva bokföringspliktig rörelse eller om barnet ska skuldsätta sig.
 • Förmyndare står under överförmyndarens tillsyn och är skyldiga att lämna de upplysningar som begärs om sin förvaltning
 • Förmyndare ska anmäla till överförmyndaren om barnet har tillgångar överstigande 8 prisbasbelopp (ca 360 000 kr) eller har fått medel under villkor att de ska stå under ”särskild överförmyndarkontroll” eller då barnet innehar fast egendom/bostadsrätt oavsett värde
 • Om föräldrar/förmyndare vill ge sitt barn en gåva till exempel en fastighet eller om barn och förälder är delägare i samma dödsbo måste en tillfällig god man företräda barnet. Detsamma gäller vid andra motstridande intressen mellan barnet och någon av förmyndarna.

Ospärrade konton/spärrade konton

Huvudregel är att alla barnets tillgångar finns på ospärrade konton, det fordras inte överförmyndarens samtycke till uttag. När barn får pengar på ett visst sätt bland annat genom arv, försäkringsmedel och skadestånd överstigande ett prisbasbelopp ska medlen av utbetalaren insättas på ett så kallat överförmyndarspärrat konto. Förmyndaren måste få överförmyndarens samtycke till uttag.

Kontrollerad förvaltning och redovisning

I tre situationer inträder det som kallas kontrollerad föräldraförvaltning

 • När barnet har tillgångar överstigande 8 prisbasbelopp (ca 360 tkr)
 • När barnet äger fast egendom till exempel ett hus eller en bostadsrätt (eller andel av bostadsrätt) oavsett värde
 • När barnet fått egendom genom gåva, arv, testamente eller försäkring med villkor om särskild överförmyndarkontroll

Förmyndarna är skyldiga att anmäla till överförmyndaren om barnets tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp. Utgångspunkten är att taxeringsvärdet på ett hus motsvarar 75% av marknadsvärdet. Enklast är att multiplicera taxeringvärdet med 1.33 för att erhålla marknadsvärdet. Denna värderingsmetod gäller om inte annat visas.

Förmyndarna är skyldiga att lämna en tillgångsförteckning inom en månad efter det att barnets tillgångar överstiger de värden som ovan angivits. Förmyndarna är sedan skyldiga att före den 1 mars varje år lämna en årsräkning till överförmyndaren som visar hur de förvaltat tillgångarna. Observera att placering av medel i aktier, kapitalförsäkring, fast egendom, bostadsrätt och aktier inom ett investeringssparkonto (ISK) fordrar överförmyndarsamtycke. Utlåning av barnets medel mot en revers fordrar också överförmyndarens samtycke. Placering i de flesta fonder kräver dock inte överförmyndarens samtycke. När barnet fyller 18 år ska en sluträkning inlämnas inom en månad.

Syftet med redovisningen är att samhället genom överförmyndaren ska kunna kontrollera att omyndiga barns tillgångar används och placeras på ett riktigt sätt. Det gäller även medel som föräldrar och anhöriga sparat till barnet.

Föräldrar/förmyndare gemensamt

Om barnets föräldrar har gemensam vårdnad och är förmyndare bestämmer de gemensamt över hur barnets tillgångar ska användas och placeras. Om den ene förmyndaren är förhindrad kan i vissa fall den andre föräldern besluta ensam.

När barnet fyller 18 år

När barnet fyller 18 år får barnet själv förvalta sina tillgångar och göra uttag från sina bankkonton. Eventuella överförmyndarspärrar försvinner och föräldrarna kan inte inför barnets 18-årsdag utföra transaktioner som gör att barnet inte kan disponera sina tillgångar.

Förslag på sidor