God man/förvaltare avlider

Vad händer om en god man eller förvaltare avlider?

Om god man, förvaltare eller ställföreträdare avlider ska den som har boet i sin vård, i de flesta fall den efterlevande maken, barn eller någon annan av dödsbodelägarna, så snart som möjligt efter dödsfallet kontakta Överförmyndaren så att en ny god man eller förvaltare kan förordnas. Dödsboet tar inte över uppdraget som god man eller förvaltare.

Sluträkning ska lämnas in

Om en god man eller förvaltare avlider upphör dennes uppdrag per automatik. Det bli då gode mannen eller förvaltarens dödsbo som övertar skyldigheten att lämna sluträkning. Det ska upprättas en sluträkning för varje uppdrag som god man eller förvaltare den avlidne hade. En god man eller förvaltare som avslutar sitt uppdrag är normalt skyldig att lämna en sluträkning till Överförmyndaren beträffande egendom som har stått under hans eller hennes förvaltning. Sluträkningen ska innehålla en redogörelse för förvaltningen under det löpande året fram till dess att ställföreträdarskapet upphörde.

Informera anhöriga om regler och redovisningsskyldighet

Det är värdefullt om alla gode män och förvaltare informerar sina närmaste anhöriga om dessa regler och informerar dem om var pärmar med verifikationer och liknande förvaras, så att de anhöriga vid ett eventuellt dödsfall kan hitta alla handlingar och göra en sluträkning. Anhöriga till gode män och förvaltare bör känna till denna skyldighet.

Bestämmelserna om redovisningsskyldighet för dödsbodelägare har motiverats med att det är viktigt att överförmyndaren kan kontrollera att det inte har förekommit några oegentligheter i den avlidne ställföreträdarens tidigare förvaltning av den enskildes egendom.

Om dödsboet har svårt att upprätta sluträkning kan dödsboet få hjälp av en person som har erfarenhet av uppdrag som god man eller förvaltare. En sådan kontakt kan förmedlas av Överförmyndaren.

Befria en ställföreträdares dödsbo från redovisningsskyldighet

Från den 1 januari 2015 har Överförmyndaren möjlighet att besluta om befrielse för dödsboet att lämna sluträkning eller att sluträkningen ska lämnas i förenklad form. Befrielse beslutas endast under vissa förutsättningar, till exempel om det med hänsyn till dödsboets och den enskildes förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl.

Ersättning för utgifter vid upprättande av sluträkning

Dödsboet efter god man eller förvaltare har rätt till ersättning för de utgifter som varit väldigt krävande för att uppfylla skyldigheten att upprätta en sluträkning över huvudmannens egendom. Överförmyndaren ska i varje enskilt fall bedöma om utgiften har varit nödvändig för att dödsboet skulle kunna uppfylla sin skyldighet att upprätta sluträkning. Huvudregeln är att ersättningen ska betalas av den enskildes medel.

Förslag på sidor