Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning socialtjänst - god man/förvaltare, vem gör vad?

Här beskrivs de huvudsakliga uppgifterna för en god man (ungefär samma uppgift för en förvaltare) så att förväntningarna på en god mans insats blir rimliga.

Vad som ingår i förordnandet framgår av registerutdraget som den gode mannen får av överförmyndarkontoret och som utgör en ”legitimation”.

Förvalta tillgångar/egendom

Att förvalta egendom kan innebära

 • sköta betalning av räkningar för huvudmannen
 • portionera fickpengar till ett boende
 • förvalta tillgångar som hus och aktiefonder
 • ibland begära överförmyndarens samtycke till åtgärder när lagen så kräver detta

Bevaka rätt

Att bevaka rätt kan innebära

 • företräda huvudmannen inför olika myndigheter som att söka hemtjänst, LSS-boende, söka handikappersättning och överklaga beslut
 • företräda huvudmannen i samband med avtal med hyresvärd, kronofogde etc.

Sörja för person

Att sörja för person är kanske den del av uppdraget som oftast leder till olika uppfattningar mellan till exempel socialtjänsten och den gode mannen.

Lättast är kanske att definiera ”sörja för person” som intressebevakning i personliga angelägenheter

Att sörja för person kan innebära

 • ha en roll som juridisk företrädare och samordnare av hjälpinsatser
 • informera sig om huvudmannens personliga angelägenheter såsom boendeförhållanden, service, välbefinnande, omsorg, hjälpmedel m.m.
 • vara en länk mellan huvudmannen och vårdorganisationen
 • genom regelbundna besök förvissa sig om att huvudmannen har det bra och hålla sig informerad genom boendepersonal och hemtjänstpersonal.

Vem gör vad?

 • gå ut och promenera (ledsagare, hemtjänsten eller anhörig)
 • städa hos huvudmannen (hemtjänsten/boendepersonal eller anhörig)
 • göra utflykter (ledsagare eller anhörig)
 • handla (hemtjänsten, personlig assistent eller anhörig)
 • skaffa mediciner (hemtjänsten, boendet eller anhörig)
 • köpa kläder (hemtjänsten eller anhöriga)
 • besöka optiker (hemtjänsten eller boendet eller anhöriga)
 • besöka sjukhuset eller vårdcentral(som ovan)
 • ansöka hos socialtjänsten om utökade insatser gör gode mannen, boendet kan aktualisera frågan med den gode mannen

Är det förbjudet för en god man att göra lite extra?

Det är inte förbjudet för en god man att göra lite extra, men det innebär att den gode mannen inte får arvode för dessa insatser.

Personliga angelägenheter och medicinska åtgärder

I personliga angelägenheter kan inte en god man eller en förvaltare bestämma. Det kan gälla ansöka om vårdboende för en huvudman när personen själv motsätter sig detta.  Det finns inte några tvångsmöjligheter att verkställa ett sådant beslut. Att tillgripa tvång, finns bara inom ramen för lagen om sluten psykiatrisk vård.

Socialtjänstens ansvar

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) eller för sin livsföring i övrigt.

Förslag på sidor