Upptagande av lån

Förordnad förmyndare, god man eller förvaltare får ta upp lån, ingå borgensförbindelse eller pantsätta huvudmannens egendom som säkerhet för huvudmannens eller annans kredit, om Överförmyndaren lämnar sitt samtycke till det.

Undantag

 • När åtgärder ingår i rörelse som ställföreträdare driver med Överförmyndarens samtycke för huvudmannens räkning (dock inte pantsättning av fastighet eller tomträtt)
 • När det gäller statligt lån till studier eller bosättning
 • Vidare krävs Överförmyndarens samtycke för att låna ut huvudmannens/den omyndiges medel. Att du ska ha huvudmannens samtycke till olika åtgärder eller att du ska höra omyndig i viktiga frågor framgår av FB 12kap 7 §.

Ansökan till upplåning, inteckning eller pantsättning

 • Ansökan ska vara undertecknad av förmyndare (båda)/god man/förvaltare
 • I ansökan ska anges det belopp som lånet, inteckningen eller pantsättningen avser
 • Det ska framgå vad pengarna ska användas till, varför huvudmannens/den omyndiges egendom måste tas i anspråk för åtgärden och varför beloppet måste upplånas.
 • Om huvudmannen/den omyndige är delägare i den egendom som ska intecknas/pantsättas, ska det framgå hur stor andel han eller hon äger.
 • Om åtgärden avser fastighet/tomträtt, ska av ansökan framgå beteckning samt den kommun där egendomen är belägen
 • Det ska framgå hur lånet ska återbetalas.
 • Lånerevers/skuldebrev med angiven pantförskrivning och övriga villkor ska biläggas ansökan
 • Om åtgärden avser fastighet/tomträtt ska uppgift lämnas om vilka skulder som för närvarande belastar fastigheten

Är huvudmannen/den omyndige delägare i ett dödsbo, ska vidimerad kopia av bouppteckningen bifogas ansökan. Bouppteckningen visar vilka som är dödsbodelägare.

Yttrande kan ges in från huvudmannen (FB 16:9). Om yttrande inte kan lämnas, ska ett läkarintyg, inte äldre än ett år, ges in som intygar att huvudmannen generellt inte kan lämna samtycke till någon åtgärd. Om huvudmannen är omyndig, men fyllt 16 år, kan även han eller hon yttra sig över ansökan redan här (FB 16:9)

Huvudmannens närmaste släktingar (make/maka, sambo, barn, syskon, föräldrar) kan lämna sina yttranden (FB 16:9)

Om yttranden inte inhämtats, ska ansökan innehålla uppgifter om anhörigas namn och adress, om detta inte redan tidigare lämnat in till Överförmyndaren i en släktutredning. Överförmyndaren bereder i sådana fall berörda tillfälle till yttrande.

Yttranden kan lämnas direkt på ansökningshandlingen, till exempel med texten ”Jag samtycker till ansökan”eller ”Jag har inget att erinra mot ansökan”.

Förslag på sidor