Dalabergsskolan

Dalabergsskolan

Fakta: Kommunal grundskola | Dalabergsstråket 6 | Område norr | F-6 | 300 elever

Dalabergsskolan, Internationella skolan, är en F-6 skola med cirka 300 elever samt ett fritidshem med tre avdelningar.

Dalabergsskolan är en skola med studiero, nöjda elever och föräldrar. Vi satsar på bedömning för lärande, IKT, läs- och skrivutveckling i alla ämnen samt kreativ undervisning. Vi bedriver vår undervisning så att eleverna känner sig sedda och får möjlighet att utvecklas.

Dalabergsskolan ställer höga krav på elever och lärare och hur man respekterar sig själv, sin omgivning och andra. Dessa grundläggande tankar tror vi ska ge goda förutsättningar för lärande och ett socialt välmående för alla på vår skola.

Tillsammans med engagerad, utvecklingsbenägen personal arbetar eleverna i en lugn och harmonisk atmosfär. Vi är en mångkulturell skola och tar vara på de möjligheter detta ger – våra elever blir väl rustade att möta morgondagens globala samhälle.

Vi bedriver vår undervisning så att eleverna känner sig sedda och får möjlighet att utvecklas. Dessutom tar de äldre eleverna hand om de yngre genom att vara faddrar och våra rastaktiviteter leds av fritidspersonalen.

Pedagogisk verksamhetsidé

Vi ska skapa en meningsfull och relevant skola som väcker elevernas drivkraft i en föränderlig värld och stimulerar till hög måluppfyllelse.

Målbild: Eleven kan och vill ta ett personligt ansvar för att lära och känner lust att lära.

Skolans arbetssätt och utvecklingsområden

Språk och kommunikation, liksom kultur och kreativitet, är grundläggande i skolans arbetssätt. Vi arbetar målmedvetet med språk och lärande, som ju är grunden för kunskap och vidare skolgång. Alla barn får också lära sig engelska redan i förskoleklassen.

På Dalabergsskolan har vi höga förväntningar på eleverna - vi vet att alla kan och vill lära sig. Målet är att elever och föräldrar skall vara väl medvetna om skolans mål och delaktiga i lärandet. Struktur i skolarbetet och tydliga regler för lektioner och raster stöttar eleverna i deras strävan att nå målen. Ömsesidig respekt, självkänsla och kamratskap är hörnstenar i skolans värdegrund.

Inkluderingsteam

På Dalabergsskolan inkluderas de nyanlända eleverna direkt i sina klasser. För att stödja eleverna under skoldagen arbetar sva-lärare och studiehandledare i ett inkluderingsteam. De har även ansvar för skolans språkstudio för nyanlända, där eleverna arbetar för att utveckla svenska språket ytterligare.

Belma Yilmaz, speciallärare
Saada Haddad, studiehandledare

Trygghetsgrupp

Vi består av fyra pedagoger samt kurator som har ett särskilt ansvarar att hjälpa till om någon elev blivit utsatt för kränkande behandling. Vi leder det förebyggande arbetet genom till eempel återkommande undersökning av ”trygghetsläget” på skolan.

Du kan nå oss genom klassläraren eller kuratorn.

Vårt fritidshem

Vi finns i stora och rymliga lokaler. Vår skolgård erbjuder fina lekplatser och en spännande “skog”. I anslutning till skolgården finns en spontanidrottsplats, en konstgräsplan, en stor idrottshall och ett bibliotek. Vi har närhet till ett fint friluftsområde med en sjö med möjlighet till bad.

Vi arbetar efter läroplanen Lgr22, skolverkets allmänna råd och skollagen.

Det innebär att vi:

  • är ute en stund varje dag om vädret tillåter
  • gör utflykter till badhus, ishall och andra roliga ställen
  • ser leken som ett bra tillfälle för lärande med bra lekmaterial
  • lär barnen att tänka på miljön
  • arbetar med demokratibegreppet bland annat vid en daglig samling
  • besöker idrottshallen flera gånger i veckan
  • samverkar med föreningslivet
  • har ett språkutvecklande arbetssätt
  • arbetar med skapande verksamhet
  • arbetar med IKT (datorer och Ipads).

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo
Telefon 0522-69 66 98

Rektor
Elin Östebo
Telefon 0522-69 66 55

Biträdande rektor
Sofia Pettersson
Telefon 0522-69 76 77

Administratör
Merita Pirqe 
Telefon 0522-69 66 13

Adress
Dalabergsstråket 6, 451 81 Uddevalla

Elevhälsa

Skolsköterska
Catrin Hallberg
Telefon 0522 - 69 72 48

Specialpedagog
Mari Leander
0522 - 69 56 32

Kurator
Ann-Christin Hjelm
Telefon 0522-69 79 87

Socialpedagog
Marko Stojanovic
Telefon 0522-69 72 59, 0720-85 41 91

Fritidshem, vaktmästare, kök

Fritidshem
Storfritids 072-2065744
Fritids Vätten 0522 - 69 66 58, 0702-47 56 91
Fritids Kullen 0522 - 69 66 59, 0702-64 09 16

Vaktmästare
Tomas Johansson
Telefon 0522 - 69 75 38

Kock
Marie Dygd
Telefon 0522-69 76 69

Arbetslag

Arbetsrum 1
Fritids 0522-69 58 41

Jakob Blomberg, fritidspedagog
Daniel Olsson, fritidspedagog
Annika Nygren, fritidspedagog
Abdi Duale, fritidsassistent
Anders Wessman, fritidspedagog
Mahmoud Almouti, idrottslärare, fritidspedagog

Arbetsrum 2
Inkluderingsteam
0522-69 58 80, år 1 0790-66 58 54

Saada Haddad, studiehandledare, arabiska
Belma Yilmaz, speciallärare
Rana Barake, lärare år 1
Lisette Pierrou, lärare år 1
Teresa Lindahl, lärare år 1
Cajsa Qvist, lärare år 1

Arbetsrum 3
år 4 079-0618440, år 6 0790618442, år 5 0790618441

Anna Öqvist, lärare år 4
Rania Karam, lärare år 4
Sandra Karlin Bratt, lärare år4
Henriette Ljung, lärare år 4, musik, & vikariesamordnare
Jessica Levin, lärare år 5
Jonna Svensson, lärare år 5
Istref Musaj, lärare år 5
Linus Söderberg, lärare år 5 & träslöjd
Qendresa Peci, lärare år 6
Sofia Pettersson, lärare år 6/biträdande rektor
Natanael Olander, lärare år 6
Bianka Baranyi, lärare år 6
Maria Rångeby, lärare år 6 & textilslöjd
Eva Andersson, fritids

Arbetsrum 4
år F 0790-61 84 38, år 2 0790-61 84 39, år 3 0721-47 68 89,

Eva Jonsson, lärare FA
Susanne Hollertz, lärare
Caroline Ikonen, lärare FB
Viktoria Rådberg, lärare år2
Linda Kristiansen, lärare år 2
Edona Shala, lärare år 2
Emma Johansson, lärare år 3
Julia Karlsson, lärare år 3

Arbetsrum 5
Stödteamet 0721- 47 68 88

Emilie Andersson, elevassistent
Mattias Sundberg, elevassistent
Granit Berisha, elevassistent
Donat Gashi, elevassistent
Ammar Hadi, elevassistent
Karen Gudnadottir, lärarresurs
Josefin Dahlqvist, lärarresurs

Hitta hit

Förslag på sidor