Hovhultsskolan

Hovhultsskolan

Fakta: Kommunal grundskola | Sångvägen 19 | Område norr | F-3 | 140 elever

Hovhultsskolan ligger nära naturen i norra Uddevalla. Här möter eleverna personal med mycket stort engagemang och som formar verksamheten utifrån tydliga gemensamma rutiner och upplevelsebaserat lärande.

Hovhultsskolan ligger nära naturen i norra Uddevalla. Skolgården erbjuder eleverna en omväxlande utemiljö, med tillgång till skog, linbana, rutschkana, pingisbord och fotbollsplan.

Vi har haft full lärarbehörighet under flera års tid. Vi har hög personaltäthet, låg personalomsättning, tydliga gemensamma rutiner och strukturer som vi tagit fram tillsammans. Tilliten från/till rektor och biträdande rektor är hög. Vi har också en aktiv, närvarande och välfungerande elevhälsa.

Det övergripande målet för allt vårt arbete skall vara att:alla elever ges möjlighet att
under tiden de går på Hovhultsskolan lära sig förstå, tala, läsa och skriva svenska.
-Därmed ger vi dem förutsättningar till måluppfyllelse och möjlighet att lyckas i livet.

Skolutveckling

Hovhultskolan driver en tydlig skolutveckling i alla verksamheter som utgår från det statliga uppdraget samt skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta arbete har gett bra resultat när det gäller trygghet och studiero, måluppfyllelse och personalens arbetsmiljö.

Vi har hög personaltäthet, låg personalomsättning, tydliga gemensamma rutiner och strukturer som vi tagit fram tillsammans. Hög tillit från/till rektor och biträdande rektor. En aktiv, närvarande och välfungerande elevhälsa.

Våra rutiner och strukturer, som vi gemensamt arbetat fram, är inspirerade av Hans-Åke Scherp och organisationskunskap och bygger på det systematiska kvalitetsarbetet. SKA-arbetet utgår från den statliga styrningen med fokus på trygghet, studiero och måluppfyllelse.

Vi har gemensamt tagit fram stödstrukturer som måluppfyllelsekonferens, strukturen årskursen/avdelningen, årshjul, stödorganisationen, följa elevens kunskapsutveckling. Dessa fungerar som ett stöd för att följa det statliga uppdraget.

Fritidshem

Hovhultsskolans fritidshem har som mål att skapa en meningsfull fritid och komplettera hem och skola. Aktiviteterna byggs runt elevernas behov och intressen, både i fasta aktiviteter och i projekt.

Verksamheten styrs av skollagen. Vad vi gör på fritids ska formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, och intresse. Barn lär hela tiden. Personalens uppgift är att förena omsorg och lärande. På fritids tränar eleverna på att fungera socialt och bli självständiga, att respektera varandras olikheter och åsikter.

 

Adress
Sångvägen 19,
451 71 Uddevalla

Tillförordnad rektor
Maria Bälter
Telefon 0522-69 61 54

Administratör
Ulrika Hasse
Telefon 0522-69 71 41

Kurator
Maria Asp
Telefon 0522-69 66 60

Skolsköterska
Linnéa Nordqvist
Telefon 0522 69 66 69

Specialpedagog
Carina Nordberg
Telefon 0522-69 72 15

Kök
Eleonor Thorsell
Telefon 0522- 69 76 82

Vaktmästare
Tomas Johansson
Telefon 0522-69 75 38

Fritids Björnarna
Telefon 0522-69 66 66

Fritids Lejonet
Telefon 0522-69 66 65

Förskoleklass
Telefon 072-141 88 81

Årskurs 1
Telefon 072-141 88 82

Årskurs 2
Telefon 072-141 88 83

Årskurs 3
Telefon 072-141 88 84


Förslag på sidor