Forshällaskolan

Forshällaskolan

Fakta: Kommunal grundskola | Buddeberg 277 | Område söder | F-6 | 391 elever

Forshällaskolan ligger på landet cirka en mil söder om Uddevalla. Hos oss är det viktigt med gemenskapen och trivsel, en levande bygd med fritidshem, förskoleklasser och grundskola i samverkan. Vi vill väcka elevers nyfikenhet genom ett lustfyllt lärande där elevens naturliga behov av rörelse och lek tas tillvara.

Skolans långsiktiga målsättning är att alla elever kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt egna lärande, och känner lust för att lära. För att nå skolans målsättning arbetar vi utifrån elevers delaktighet, att det man lär sig i skolan känns angeläget och meningsfullt.

Trygghet, studiero och kunskapsutveckling är våra ledord.

Forshällaskolan består av sex stycken byggnader. Skolan är byggd på slutet av 50-talet och tillbyggd på 90-talet. Det är en F-6 skola med 391 elever fördelade på 18 klasser.

Värdegrunden är ett centralt begrepp hos oss och vi arbetar med att eleven ser sin del i det sociala samspelet med andra. Vi strävar efter att ge elever en positiv skolgång där alla känner trygghet i sig själv och i den grupp eleven ingår. En del av skolans undervisning har inslag av utomhuspedagogik.

Vi har en stor skolgård som gränsar till skog och natur. En del av skolgården utgörs av en skolskog där eleverna får vara på rasten.

Vi har en kultur- och naturslinga i närheten av skolan där vi bedriver undervisning både i klass och i grupp på fritidshem. Det är en del av vår utomhuspedagogik.

På Forshällaskolan använder vi oss av planerade rastaktiviteter för att alla elever ska få utveckla förmågan att leka och samarbeta. 

Målet med de planerade aktiviteterna är att:

 • skapa mer varierad lek på rasterna.
 • lära sig bygga vänskapsrelationer mellan klasserna.
 • känna gemenskap och på så vis minska konflikter mellan eleverna.
 • att alla elever ska känna sig inkluderande.

Organisation

På skolan finns en rektor och en biträdande rektor. Antalet pedagogisk personal på skolan är cirka 50. Vid sidan av den pedagogiska personalen finns en elevhälsa bestående av kurator, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och skolpsykolog. Det finns en kommunikationsflödesgrupp som träffas cirka två gånger i månaden där man tar upp olika aktuella frågor på skolan.

Personalen är organiserade i olika arbetslag som samverkar för att alla elever skall ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå målen i läroplanen. En speciallärare och specialpedagog finns för att stödja elever i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att fånga upp elevers kunskapsutveckling tidigt och sätta in åtgärder i rätt tid. Alla elever skall känna att de kan och att skolan har tilltro till den enskilda elevens förmågor.

Fritidshem

På Forshälla finns det 6 stycken fritidsavdelningar:

 • Galaxen: Vintergatan och Kometen (år F)
 • Norrgården: Polstjärnan och Norrsken (år 1 och 2, även öppning- och stängningsfritids)
 • Västergården: Västerfjället och Västerhavet (år 3-6)

Vårt arbete utgår från barnens intressen och behov. Vi ser utemiljön som ett viktigt pedagogiskt rum för barns rörelse och lek. På våra fritidshem samordnar vi öppning och stängning för att få en så hög personaltäthet som möjligt när de flesta eleverna är i verksamheten. Fritidshemspersonalen samverkar i skolan för att få en helhetssyn på barns utveckling.

Vi öppnar 06.00 och stänger 18.00. På loven kan vi även erbjuda lovplats.

Skolköket

Barnens lunch tillagas i vårt eget kök på skolan, vi lagar cirka 445 portioner mat varje dag. Varje dag serverar vi ett varierande salladsbord med flera olika valmöjligheter.

Vårt arbetslag består av 5 personer med erfarenhet från cafe, restauranger, skolkök och storhushåll. Detta ger oss en stor bredd av kunskap, erfarenhet och resurser​.

Vi jobbar också med att barnen ska smaka på maten och på så sätt vänja sig vid smaker och nya rätter.

Vi har en specialkock som ansvarar för specialkosten varje dag.

Vårt mål och uppdrag är att ge eleverna den näring och mat de behöver för en skoldag.

Om det finns några funderingar är det bara att kontakta oss.

Telefon köket 0522-697096

Vi som jobbar i köket:

 • Susanne Pettersson
 • Therese Myllekangas
 • Marita Larsson
 • Pernilla Marcusson
 • Ann Wetterberg

Skolans ledord

Trygghet

Värdegrundsarbete sker överallt och hela tiden i skolan. Elever ska känna sig trygga och de ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande. De ska också utveckla förmågor för att kunna verka aktivt i vårt demokratiska samhälle. Arbetet med värdegrunden kan inte skiljas från undervisningen och ska praktiseras av alla i det arbete som genomförs i skolan och omfatta elevens hela skoldag det vill säga även fritidshemmet. Värdegrundsarbetet ska ske systematiskt, utgå ifrån skolans egna förutsättningar och synliggöras i verksamheten.

Studiero

Studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

Med studiero skapas det goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. Elevers upplevelse av trygghet och studiero i skolan påverkas av flera faktorer. Undervisningens innehåll och lärares ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll.

Kunskapsutveckling

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass, grupp som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Forskning visar att undervisning där man fokuserar på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt alla ämnen är gynnsam för eleverna. Därför arbetar vi för att all undervisning i alla ämnen ska rikta in sig på både de ämnesmässiga och de språkliga målen där kunskap och språk placeras i ett sammanhang. Undervisningen ska också främja aktivt deltagande i muntlig interaktion och skrivande samt erbjuda riktad stöttning, vilket innebär olika former av språkfrämjande lärarstöd i undervisningen, både i skolan och på fritidshemmet. Tidiga insatser i läsning ger fler elever möjlighet till en god läsutveckling och bra utbildning.

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsår 23/24 Pdf, 375.2 kB.

Studiestöd

Vi erbjuder studiestöd för elever i åk 4-6 på onsdag eftermiddag under vårterminen -24. De som ansvarar för studiestödet är Alina, Adeljina, och Åse.

Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Vid specialkost ring för avbokning 0522-697096 eller sms:a 0701657185. Skriv namn och klass i sms:et.

Rektor
Carina Blixt
Telefon 0522-697154
E-post carina.blixt@uddevalla.se

Biträdande rektor
Eva Johansson
Telefon 0522-697177
E-post eva.c.johansson@uddevalla.se

Administratör
Helan Hassan Ahmed
Telefon 0522-69 71 91

Adress
Buddeberg 277, 451 91 Uddevalla

Elevhälsa

Specialpedagog
Jeanette Börjesson
Telefon 0522 - 69 70 95
070-1657184
jeanette.borjesson@uddevalla.se

Skolsköterska
Helena Lööf Åkesson
Telefon 0522-69 53 11
Helena.loofakesson@uddevalla.se

Skolläkare
Efter överenskommelse med skolsköterskan

Skolkurator
Anna Cegrell Karlsson
Telefon 0522-69 66 72
anna.cegrell@uddevalla.se

Fritidshem

Vintergatan 079-066 58 16
Kometen 079-066 58 65
Västerhavet/Västerfjäll 0522-69 70 99, 070 165 71 88
Norrsken 0522- 69 76 58, 072 085 42 21
Polstjärnan 0522-69 70 97, 070-165 71 8

Köket

Kock
Susanne Petersson
Telefon 0522- 69 70 96

Personal årskurs F-3

​Förskoleklass

Margareta Brunberg, mentor
Ingela Djurberg, mentor
Julia Quist, mentor

Erika Mattson, mentor

År 1

Elisabeth Andersson, mentor
Sara Johansson, mentor
Caroline Jensen, mentor

År 2

Yvonne Hedman, mentor
Åse Wikå, mentor
Simone Bergström, mentor

År 3

Sanna Wester, mentor
Liselott Backman, mentor
Eleni Berntsson, mentor

Personal årskurs 4-6

År 4

Victor Nyberg, mentor
Charlotte Bushe, mentor

År 5

Elin Carlsson, mentor
Pernilla Muggerud, mentor
Anna Andersson, mentor

År 6

Fanny Hallonqvist, mentor
Henrik Jerkdal, mentor
Rosanna Ademi, mentor

Idrott åk 1-2
Anton Martinsson

Idrott åk 3-6
Noraldin Azizi

Slöjd åk 3
Alina Sarajodin

Slöjd åk 4-6
Alina Sarajodin, lärare textilslöjd och bild.
Christoffer Åström, lärare träslöjd

Musik åk 2-3
Gunnar Erasmie

Musik åk 4-6
Rasmus Svensson

Förslag på sidor