Källan - särskild undervisningsgrupp

Fakta: Särskild undervisningsgrupp, kommunal grundskola | 4-9 |

Välkommen till Källan!
Vi är en central särskild undervisningsgrupp som är uppdelad i tre arbetslag. Vi arbetar med elever som har särskilda styrkor och svårigheter som den ordinarie skolan har svårt att möta. Våra elever läser enligt ordinarie kursplan för grundskolan. Vi har lokaler i anslutning till Äsperödsskolan samt Västerskolan. Verksamheten på Källan är till för Uddevalla kommuns grundskolor.

Är du pedagog och vill läsa mer om hur vi arbetar och ta del av mallar och verktyg vi tagit fram? Klicka här

Organisation

Källan är en central särskild undervisningsgrupp för Uddevalla kommuns grundskolor från år 4 till år 9. Vi får våra elever till oss via en central mottagningsgrupp. Det är Uddevalla kommuns skolor som ansöker om plats för eleverna hos oss. Vi är organiserade i tre arbetslag, samt ledning och elevhälsa.

Vilka elever går på Källan?

Källan tar emot elever som har behov som hemskolan har svårt att möta. Källan kan erbjuda ett mindre sammanhang, små elevgrupper och hög lärartäthet. Många av eleverna på Källan har diagnoser inom NPF-spektrat men diagnos är inte ett krav för att gå på Källan.

I gruppen för ökad skolnärvaro går elever som av olika anledningar haft omfattande frånvaro under en längre tid.

Ledning och elevhälsa

Särskilda undervisningsgruppen Källan leds av en enhetschef som leder och fördelar arbetet inom organisationen. Det formella rektorsansvaret har rektorn på respektive elevs hemskola och det är den rektorn som fattar alla formella beslut om exempelvis åtgärds­program och placering i särskild undervisningsgrupp och som är ytterst ansvarig för uppföljning med mera.

Utöver enhetschef har Källan en ledningsresurs, en kurator och en specialpedagog på heltid. Studie- och yrkesvägledare och skolsköterska har vi en dag i veckan. Skolpsykolog har vi vid behov.

Källan Äsperöd

Våra lokaler ligger i nära anslutning till Äsperödsskolan. Vi har egen skolgård med lekplats och plats för bollspel och andra rastaktiviteter. Vi har även tillgång till slöjd-, musik- och idrottsal på Äsperödsskolan. Lunchen äter vi i Äsperödsskolans matsal.

På Källan Äsperöd har vi två arbetslag: arbetslaget som arbetar med elever i årskurs 4-6 och arbetslaget som jobbar med elever i årskurs 7-9.

Källan Väster

Våra lokaler ligger i nära anslutning till Västerskolan. Här arbetar ett arbetslag med elever i årskurs 4-9 som har en problematisk skolfrånvaro. Lunch äts i de egna lokalerna och idrott har vi i Västerskolans idrottshall. För undervisning i slöjd och musik åker eleverna till Äsperöd.

Skolutveckling

"Skolan ska sträva efter att vara en levande och social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter"

(Ur Läroplan för grundskolan, Lgr 11, kap 1.)

Målsättningen med verksamheten på Källan är att eleverna så långt som möjligt ska nå kunskapskraven i så många ämnen som möjligt och utvecklas som individer, och därmed kunna återgå till den ordinarie skolan. Vidare ska eleverna ges förutsättningar att bli demokratiska och socialt fungerande medlemmar i samhället.

På skolnivå är målet också att de metoder vi använder, vårt förhållningssätt och synen på lärande ständigt ska utvecklas genom kontinuerlig utvärdering, kvalitetssäkring och vidareutbildning. Vi vill vara en resurs för andra skolor i Uddevalla kommun vad gäller metoder för stöd av elever med särskilda behov.

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro via Edlevo

Enhetschef
Henrik Malmström
Telefon 0522-69 75 23

Ledningsresurs
Johan Malm
Telefon 0522-69 62 93

Administratör
Ulrika Hasse
Telefon 0522-69 71 41

 

Källan Äsperöd 4-6
Telefon 0522 - 69 72 42

Källan Äsperöd 7-9
Telefon 0522- 69 72 24

Källan Väster
Telefon 0522-69 72 19

Elevhälsa, studie- och yrkesvägledning

Det här arbetar vårt elevhälsoteam med:

Specialpedagog 100 %
Anna Holme
Telefon 0522-69 58 99

 • Kartläggning och utredning av eleverna.
 • Jobbar med pedagogiska frågor, hjälpmedel och arbetssätt
 • Samverkar kring åtgärdsprogram (ÅP) tillsammans med pedagoger
 • Arbetar med elever
 • Pedagogiska överlämningar till hemskolor tillsammans med mentorer
 • Är ett stöd vid in- och utslussning av elever till och från Källan
 • Deltar på utvecklingssamtal
 • Deltar i lärarnas arbetslagsmöten

Skolkurator 100%
Nicklas Wilenius
Telefon 0522-69 65 17

 • Stöttar personal i bemötande kring elevernas svårigheter
 • Ansvarar för kontakter med socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin
 • Handleder pedagoger kring frågor som rör elevernas psykiska och sociala mående
 • Erbjuder individuella elevsamtal, stödsamtal
 • Bistår vårdnadshavare i kontakter med externa aktörer
 • Är ett stöd vid in- och utslussning av elever till och från Källan

Skolsköterska 20 %
Lena Elofsson
Telefon 0522-69 60 00 vx

 • Kan nås via mejl och telefon alla dagar
 • Eleven är välkommen efter kontakt av personal oavsett dag
 • Erbjuder kontroller och vaccinationer enligt basprogrammet
 • Handleder personal i medicinska frågor
 • Utför lättare sjukvårdsinsatser
 • Är kontaktperson till sjukvården (bygger på frivillighet från vårdnadshavaren)
 • Är ett stöd vid in- och utslussning av elever till och från Källan

Skolpsykolog

 • Finns vid behov.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) 20 %
Anna Fernquist (Kontor på Ramnerödsskolan)
Telefon 0522-69 56 73

 • Jobbar med studie- och yrkesvägledning
 • Skaffar praktikplatser
 • Tillrättalägger praktik
 • Ordnar studiebesök
 • Stöttar vid gymnasieval
 • Har möten med elever under skoldag

Grunden är att vi jobbar lågaffektivt med elever som behöver struktur utifrån ett salutogent förhållningssätt. Med andra ord så försöker vi skapa en lugn miljö där vi fokuserar på det som fungerar hos eleverna och bygger vidare på det för att lösa andra svårigheter. Vi arbetar med en metod som kallas Collaborative & Proactive Solutions (CPS). Vid användning av CPS utgår man från att barn och ungdomar kan vara störande och stökiga, inte därför att de är elaka eller trotsiga, utan därför att de saknar färdigheter att klara de situationer som de ställs inför i skolan.

Ofta har eleverna olika varianter av koncentrationssvårigheter och många behöver även hjälp med det sociala samspelet. Vi har valt det här jobbet för att vi tror att vi gör skillnad för dessa elever. Att få följa dem när de gör framsteg och se glädjen när de klarar uppgifter de inte klarat förut är fantastisk.

Trivselpunkter

På Källan anstränger sig alla, elever och vuxna, för att

Visa respekt för andra genom att:

 • uppträda lugnt och vänligt
 • lösa konflikter genom respektfulla samtal
 • förstå att alla beter sig bra om de kan
 • skämta på ett sätt som är roligt för alla
 • se varje dag som en ny dag

Visa respekt för studierna genom att:

 • bidra till en god arbetsro på lektionerna
 • vara aktiv och hjälpsam på lektionerna
 • acceptera att olika människor har olika behov
 • hantera dator och telefon så att de inte inverkar negativt på lärandet

Visa respekt för vår gemensamma miljö genom att:

 • hålla god ordning
 • vara rädd om egna, andras och skolans saker

Hitta till Källan Äsperöd

Hitta till Källan Väster

Förslag på sidor