Vision, mål och pedagogik på Ljungs- Hälle förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Vår vision och vårt arbetssätt

Vi vill i samverkan med hemmet ge varje barn trygghet, omsorg samt fostran i ett lustfyllt och livslångt lärande ....

I samspel med föräldrar och barn vill vi att alla barns vistelse hos oss skall vara rolig, inspirerande och innehållsrik så att alla barn kan utveckla sin nyfikenhet och lust att lära, utifrån sina olika förutsättningar och behov. Barnen skall få möjlighet att utveckla sin kreativitet och känna sig viktiga i barngruppen.

Alla barn skall få möjlighet att utvecklas i sin egen takt och känna sig betydelsefulla, få lagom stora utmaningar samt möjlighet att ta eget ansvar i uppgifter de kan klara av. Vi vill stärka barnens självkänsla, så att de kan känna att de duger precis som de är.

Vi arbetar mycket med individ- och grupptrygghet. Vårt motto är -Jag är jag, och jag duger! Olika är ok! Vi vill ta vara på barnens kompetens och naturliga nyfikenhet att upptäcka

I våra prioriterade mål, teman och projekt väver vi in läroplans mål som, social kompetens/värdegrund, lek, språk/kommunikation, naturkunskap/teknik, matematik, hälsa/rörelse, skapande, helhet/allsidighet.

Vi vill ta vara på barnens kompetens och naturliga nyfikenhet att upptäcka omvärlden och hitta sin plats bland kompisar. Vi vill stärka barnens självkänsla, så att de känner att de duger precis som de är!

Vi vet emellertid att den största utvecklingen hos barnen sker med hjälp av leken. Därför måste vi låta barnen få tid, plats och stöd till detta.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2023/ våren 2024

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.

Förslag på sidor