Toggle navigation

Blekets förskola

Blekets förskola

Blekets förskola ligger i ett naturskönt område i kanten av berget Karlsruhe. Förskolan består av två naturförskolegrupper.

På Blekets förskola erbjuder vi barnen en miljö som utmanar och lockar till aktivitet och lek. Med hjälp av lek lär sig barnen matematiska, språkliga och naturvetenskapliga begrepp. I leken bearbetar de sina erfarenheter och utvecklar sina sociala förmågor. För oss är det viktigt att atmosfären i barngruppen är varm och tillåtande och inbjuder till samspel. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå demokrati och få en förståelse för alla människors lika värde. Vår värdegrund baseras på FNs konvention om barnets rättigheter (1989) och Läroplanen för förskolan (Lpfö18). För oss på Blekets förskola är det viktigt att alla barn ges förutsättningar till inflytande och delaktighet. När verksamheten planeras utgår vi därför från barnens intressen, kompetenser och tidigare erfarenheter.

Vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Den vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter att göra barnen medvetna om naturens betydelse, och lära dem att visa respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Avdelningarna med naturinriktning bedriver största delen av sin verksamhet utomhus.

Telefon

Vargen telefon 0522-69 66 74

Vargungarna telefon 0522-69 71 04

Köket telefon 0522 - 69 83 78

Kontakt

Michaela Eldborn, +46 522‑69 56 55

Rektor

michaela.eldborn@uddevalla.se

Vargstigen 3

451 54 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00