Veckobrev från Källan

Hej! Så roligt att du har hittat till våra veckobrev. Syftet med veckobreven är att öka förståelsen för elever med främst neuropsykiatriska funktionsvariationer, men även kort om trauma och andra utmaningar som är vanligt förekommande. Denna fördjupning tillsammans med en salutogen grund, skapar förutsättning för en bättre hälsa i skolmiljön, en ökad trivsel och bättre måluppfyllelse för eleverna. Materialet är framtaget tillsammans med skolpsykolog.

Vi ser gärna att även andra enheter eller personer får inspiration av detta, då målgruppen är alla skolors angelägenhet. Målet med vistelsen på Källans särskilda undervisningsgrupp, är att eleverna skall få förutsättningar att återvända till ordinarie skola, vilket gör att kompetenshöjning på bred front i förlängningen kan antas vara gynnsam för eleverna om även hemskolan ökar sin kompetensgrund och medvetenhet om de utmaningar eleverna står inför.

Materialet kan användas som en vardagsnära web-utbildning och riktar sig till den som har mycket liten förkunskap inom det som presenteras, vilket gör att såväl resurser som specialpedagoger skall kunna ta till sig kunskapen som förmedlas. Använd gärna veckobreven för att återkommande stanna upp och reflektera i vardagen kring elevernas fungerande och vårt bemötande.

Veckobrev


  • Veckobrev 2. Diagnoser - primära och sekundära

    I veckobrev 2 får du lära dig mer om diagnoser. Eftersom så hög andel av Källans elever uppfyller kriterier för en NPF-diagnos arbetar vi ständigt för att göra hela verksamheten NPF-anpassad både gällande fysisk miljö och bemötande för att spara energi till kunskapsinhämtning och socialt samspel. Här får du våra bästa råd!
    Läs mer

  • Veckobrev 1. Salutogent förhållningssätt

    På Källan liksom på övriga delar av Uddevalla kommuns grundskolor, använder vi oss av ett salutogent förhållningssätt. I detta veckobrev kommer detta förhållningssätt, som också finns i Källans kompetensgrund, presenteras.
    Läs mer

Förslag på sidor