Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Myntets förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Aktionsforskning

Myntets förskola får, tillsammans med våra samarbetsförskolor Fjällräven & Dalaberg, kontinuerlig handledning av Göteborgs Universitet och våra specialpedagoger i aktionsforskning; pedagogisk dokumentation i ett systematiskt kvalitetsarbete. Med ett vetenskapligt förhållningssätt omprövas våra erfarenheter vilket leder till utveckling av vår verksamhet.

Det kompetenta barnet

Vi anser att det är i det lustfyllda lärandet som barnen ges utrymme att påverka verksamhetens innehåll och utformning. När vi uppmuntrar barnens nyfikenhet, företagsamhet och intresse ökar deras lust att lära. Vi anser att alla barn är kompetenta individer med en strävan att lära och att förstå. När vi vuxna vägleder barnen, att genom egen aktivitet öka sin kompetens, utvecklar de nya kunskaper och insikter.

Språkstimulerande arbetssätt

I en språkstimulerande tillåtande miljö där vi samtalar och lyssnar på varandra främjas barnens språkutveckling. Tecken som stöd (TAKK) är en naturlig del av vår vardag. Som stöd till både vuxna och barn förekommer bilder med tecken på förskolan.

På våra förskolor samarbetar vi med modersmålslärare. Modersmålsundervisningen sker på ett lekfullt sätt och blir en naturlig del av barnens vardag.

Digitala lärverktyg

Vi dokumenterar med hjälp av digital teknik. Barnen skapar sin egen dokumentation med lärplattan och annan digital teknik.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Kompetensutvecklingsdagar

För att bibehålla och vidareutveckla vår kvalitet behöver personal inom förskolan tid för kompetensutveckling, uppföljning och utvärdering. Dessa dagar (4 st/läsår) har vår förskola ingen ordinarie undervisning. För de barn som behöver omsorg kan plats erbjudas på någon av våra övriga förskolor.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00