Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Barn- och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter.

Mer information om Vklass

Meddela schema och frånvaro i Edlevo

Med appen Edlevo lämnar du ditt barns vistelsetid/schema och meddelar när ditt barn är sjukt.

Du kan också lämna schema/meddela frånvaro via webben.

Våra informationskanaler

Vi informerar via Vklass och finns tillgängliga på telefon och via SMS.

Varje år har vi introduktionsmöte för nya vårdnadshavare, ett aktivt föräldramöte och en projektavslutning. Utvecklingssamtal erbjuder vi 2 gånger/år. Föräldraråd har vi 1-2 gånger/år. Där har ni möjlighet att medverka och driva frågor som är viktiga för er.

Introduktion

Introduktionsmodell för Bokenäs och Kreatörens förskolor

Vi välkomnar er och era barn till förskolan genom att starta med ett föräldramöte i maj/juni, där vi bl a berättar om introduktionsmodellen och vårt arbetssätt. Till detta möte ber vi er komma utan barn för att vi ska kunna fokusera oss på informationen och på era frågor. Det är förskolans miljö som är ny för barnet/barnen och som de ska skolas in till liksom till sina nya kamrater och de vuxna på förskolan. Vi försöker ha en så likvärdig verksamhet under denna tid som under en ordinarie dag.Under introduktionen är vår tanke att barnet/barnen ska ha möjlighet att knyta an till alla vuxna i förskolans grupp. Vi lyssnar till barnets behov om vilken vuxen barnet i första hand väljer att knyta an till.

Introduktionen pågår 2-3 veckor, eller i samråd med vårdnadshavarna.

Dag ett på introduktionen börjar med att vårdnadshavarna kommer och hälsar på utan barnet. Ni får då möjlighet att berätta om ert/era barn och dess vanor och rutiner och återkoppla till frågor som uppkommit efter föräldramötet. Under de första dagarna på introduktion kommer barnet till förskolan 1-1½ timma tillsammans med vårdnadshavaren eller annan trygg vuxen, sedan ökas tiden successivt. De äldre barnen som tidigare gått på förskola kan vara här något längre tid (som man kommer överens med pedagogerna om).Om många barn ska introduceras samtidigt kan gruppen delas och man har en introduktion på förmiddagen respektive eftermiddagen.Under introduktionen är alla vårdnadshavare/föräldrar samlade på ett ställe på hemvist, dels för att det är barnet som ska lämna föräldrarna och för att de vuxna ska ha möjlighet att lära känna varandra. Uppföljningssamtal har vi ca en månad efter introduktionens slut.


Tider

  • 6.00 - Förskolan öppnar.
  • 18.00 - Förskolan stänger. Tänk på att vårdnadshavare och barn ska ha lämnat förskolan till denna tid.

Vi öppnar och stänger gemensamt.

Föräldrasamverkan

En god dialog och ett gott samarbete med föräldrar/vårdnadshavare är en viktig förutsättning för vårt pedagogiska arbete. Kommunikationen sker framför allt i det dagliga mötet på förskolan men vi bjuder också in till möten.

Två gånger per år erbjuder förskolan föräldrar/vårdnadshavare utvecklingssamtal tilsammans med barnen. I samtalet möts vi bland annat kring barnets engagemang och intresse just nu och hur detta kan fördjupas, utmanas och utvecklas.

En till två gånger per år kommer pedagogerna att bjuda in till aktivt föräldramöte. Det ger dig som förälder/vårdnadshavare möjlighet att få information om verksamheten och att få vara med och samtala med andra föräldrar/vårdnadshavare, i mindre och större grupp, kring aktuella och angelägna ämnen.

Föräldraråd är ett forum där alla föräldrar/vårdnadshavare kan vara med och få information samt diskutera och samtala kring förskolans verksamhet. I rådet, som kommer träffas en till två gånger per år, ingår förutom föräldrar/vårdnadshavare även pedagoger från varje avdelning samt rektor.

Så samarbetar vi

Som förskola har vi regelbundet samarbete med specialpedagog, förskolepsykolog, BVC, socialsekreterare och skola. Tystnadsplikt, anmälningsplikt och sekretesslag gäller inom förskolans verksamhet.

Tyck till om vår verksamhet

De synpunkter som du som vårdnadshavare framför är viktiga för att utveckla kvaliteten i vår verksamhet. Synpunkter dokumenteras och du kan förvänta dig återkoppling.

Det finns flera vägar för synpunkter, antingen på webben via synpunkter och klagomål eller hör av dig per telefon, e-post. Kom gärna på ett personligt besök.

Förslag på sidor