Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Kreatören

barn som målar

Ditt barn i fokus

Vår undervisning styrs av förskolans läroplan, Lpfö 18, som anger att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

På förskolan Kreatören har vi kompetent, kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vid flera tillfällen har personalgruppen tilldelats Uddevalla kommuns pris "Årets arbetslag". Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, skol- och IKT-utvecklare. Ett gemensamt utvecklingsarbete säkerställer personalens kompetensutveckling. Vi dokumenterar vår verksamhet som vårdnadshavare på olika sätt får ta del av inne på hemvisterna. 

Barnens intressen och behov

En av våra viktigaste uppgifter som pedagoger är att ta tillvara barnens tankar, intressen och behov. Arbetet ska bygga på ett samspel där pedagogerna utmanar barnen att utvecklas och väcker deras nyfikenhet. Miljöer och projektarbete utformas efter barnens olika intressen och behov. De pedagogiska miljöerna ska också utformas så att det är tydligt vad man leker och arbetar med på just denna plats. Barnen  delas in i mindre grupper under delar av dagen för att skapa lugn och arbetsro. Projektarbete kan innefatta skapande verksamhet, utvecklande av empati, språk och kommunikation, IKT, musik och rörelse, matematik, natur, teknik och miljö- ett rikt utbud utifrån den aktuella barngruppens intressen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra. Varje barn ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar (citat ur Lpfö18).

Genom förskolans miljöarbete utifrån hållbar utveckling och giftfri förskola önskar vi öka barnens förståelse för hur vi samspelar och är en del i ett större sammanhang, naturen och omvärlden.

Pedagogerna dokumenterar tillsammans med  barnen deras lärande och utveckling genom att fotografera, filma, föra anteckningar, observera, reflektera och analysera. Genom att få reflektera över den pedagogiska dokumentationen kan barnen tillsammans med pedagogerna få en insyn i sina lärandeprocesser. Detta är en stor del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Kreatörens vision

Vår vision är att vara en förskola med stor idérikedom och utvecklingspotential som tilltalar och utmanar barn likväl som vuxna. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande för att forma demokratiska samhällsmedborgare.

Våra värdeord DELAKTIGHET, UTMANING och JÄMSTÄLLDHET  genomsyrar utbildningen.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Projekt

Under läsåret arbetar vi under vår projektrubrik "Barnens planet". I mindre grupper ges barnen möjlighet att utforska och lära kring projektet tillsammans med pedagoger.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00