Vision, mål och pedagogik på Kreatören

barn som målar

Ditt barn i fokus

Vår undervisning styrs av förskolans läroplan, Lpfö 18, som anger att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Läs mer om förskolans styrande dokument.

På förskolan Kreatören har vi kreativ pedagogisk personal där spetskompetenserna ateljérista, pedagogista och utepedagog finns representerade och som en tillgång för förskolan. Tillsammans kan vi se och bemöta varje barns individuella behov. Vid flera tillfällen har personalgruppen tilldelats Uddevalla kommuns pris "Årets arbetslag". Olika gemensamma utvecklingsarbeten såsom exempelvis jämställdhetsarbete och arbete med barns integritet ingår i personalens kompetensutveckling. Vi dokumenterar kontinuerligt vår verksamhet, som vårdnadshavare på olika sätt får ta del av inne på våra hemvister och på vklass. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, skol- och IKT-utvecklare.

Barnens intressen och behov

En av våra viktigaste uppgifter som pedagoger är att ta tillvara barnens tankar, intressen och behov. Arbetet ska bygga på ett samspel där pedagogerna utmanar barnen att utvecklas och väcker deras nyfikenhet. Miljöer och projektarbete utformas efter barnens olika intressen och behov. De pedagogiska miljöerna ska också utformas så att det är tydligt vad man leker och arbetar med på just denna plats. Barnen  delas in i mindre grupper under delar av dagen för att skapa lugn, trygghet och studiero. Projektarbete kan innefatta skapande verksamhet, utvecklande av empati, språk och kommunikation, IKT, musik och rörelse, matematik, natur, teknik och miljö- ett rikt utbud utifrån den aktuella barngruppens intressen.

Bilden visar de hjälpsamma begrepp som barnen lär sig använda  i tidig ålder. Låna, turas om, tillsammans..

Hjälpsamma begrepp.

Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra. Varje barn ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar (citat ur Lpfö18).

Genom förskolans miljöarbete utifrån hållbar utveckling och strävan mot giftfri förskola önskar vi öka barnens förståelse för hur vi samspelar och är en del i ett större sammanhang, naturen och omvärlden.

Pedagogerna och barnen dokumenterar tillsammans  barnens lärande och utveckling genom att fotografera, filma, föra anteckningar, observera, reflektera och analysera. Genom att få reflektera över den pedagogiska dokumentationen kan barnen tillsammans med pedagogerna få en insyn i sina lärandeprocesser. Detta är en stor del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Kreatörens vision

Vår vision är att vara en förskola med stor idérikedom och utvecklingspotential som tilltalar och utmanar barn likväl som vuxna. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande för att forma demokratiska samhällsmedborgare.

Våra värdeord DELAKTIGHET, UTMANING och JÄMSTÄLLDHET genomsyrar utbildningen.

Pris för årets värdegrundsarbete

Förskolan har under många år arbetat medvetet med värdegrundsfrågor såsom alla barns lika värde och barns integritet. Redan från det barnen börjar på förskolan får de med stöd av pedagogerna arbeta med hjälpsamma begrepp och barnråd. I juni 2022 fick rektor Rita Svensson ta emot pris för året värdegrundsarbete som delades ut av Prinsparets stiftelse på konferensgalan Skolledare 21.

Motiveringen till priset:

Rita har på ett medvetet och systematiskt sätt utvecklat förskolans värdegrundsarbete som resulterat i en handlingsplan för alla kommunens förskolor. Delaktighet och inflytande präglar utvecklingsarbetet för såväl barn, vårdnadshavare som personal. Barnens tankar och åsikter fångas upp och används för att skapa en förskola där alla barn får vara sig själva och nå sin fulla potential.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2023/ våren 2024

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.

Projekt

Under läsåret arbetar vi under vår projektrubrik "Kommunikation och relationsskapande". I mindre grupper ges barnen möjlighet att utforska och lära kring projektet tillsammans med pedagoger.

Kompetensutvecklingsdagar

För att bibehålla och vidareutveckla vår kvalitet behöver personal inom förskolan dagar för kompetensutveckling, uppföljning och utvärdering. Dessa dagar (6 st/läsår) har vår förskola ingen verksamhet. För de barn som behöver omsorg erbjuds alltid plats på någon av våra övriga förskolor. Läs mer om kompetensutvecklingsdagarna

Förslag på sidor