Didaktiska tips

Skola hemma

Den centrala stödresursen "Skolahemma" har utvecklats av Skolverket och SKR mfl för att hjälpa skolorna under Corona-pandemin. På sidan finns kortfattade men välgrundade råd och checklistor för

Här hittar du även forskningsöversikt på framgångsfaktorer och utmaningar i att undervisa via nätet och vad som är viktigt att tänka på för att det ska fungera så bra som möjligt för alla elever. Därtill innehåller sajten information om onlineundervisning för elever med funktionsvariationer. Det statliga forskningsinstitutet RISE utvecklar sajten på uppdrag av Skolverket.


SPSM

På SPSMs hemsida hittar du som lärare stöd och konkreta råd för alternativa former av undervisning.

Här följer ett utdrag på SPSMs didaktiska tips.

Utgå från ordinarie skoldag och fortsätt med det vanliga schemat så långt som möjligt för att ha en tydlig struktur. Viktigt är att tidsätta dagen och aktiviteterna. Exempel på schema med bildstöd på Specialpedagogerna Sundbybergs webbplats.

Prioritera vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt. Tänk kvalitet före kvantitet. Se över vilka extra anpassningar och eventuellt särskilt stöd som eleven har. Lyssna på och planera med eleven.

Avgränsa uppgifter till de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter. Ge korta, tydliga och tidsbegränsade uppgifter. Välj aktiviteter som eleverna är vana vid. Eleverna kan även behöva tips på rastaktiviteter.

Tydliggör vad som förväntas av eleven och se till så att eleven har förstått. Viktigt att strukturen är tydlig för eleverna. Utgångspunkten kan vara följande frågor:

 • Vad ska jag göra?
 • Var ska jag vara?
 • Hur ska jag göra det?
 • När ska jag göra det?
 • Hur länge ska jag göra det?
 • Vad händer sedan?

Återkoppla. Se till att kontinuerligt lägga in återkoppling. Ha bestämda tider för detta.


Widgit Online

Skapa struktur och tydlighet i undervisningen genom symboldokument, bildkort, rutnät, scheman, arbetsblad och mycket mer. Uddevalla har kommunlicens.


Lektionsdesign på distans

Specialpedagog Helena Wallberg delar med sig av tips för att få den nätbaserade undervisningen att funka för alla elever och förebygga skolsvårigheter som lätt kan uppstå i en virtuell lärmiljö. Det centrala i Helenas tankegångar kring undervisning på distans är att bibehålla gemenskapen och huvudsakligen fokusera på explicit undervisning, kamratlärande och metakognitivt tänkande.

Läs Helenas inlägg


Om en elev missar mycket undervisning...hur gör vi då?

Universitetsadjunkt Anna Karlefjärd ger tips och råd till lärare som har äldre elever:

Vårt utgångsläge är skollagen och våra styrdokument, de gäller även i corona-tider, vilket innebär rättssäkerhet, likvärdighet och allsidighet.

Vi får inte sänka eller höja kraven på undervisningen. Utbildningen ska vara likvärdig, vilket innebär att den behöver utformas olika utifrån varje elevs behov. Eleverna behöver arbeta med olika uppgifter för att nå målen. Vid betygssättning eller summativ bedömning ska vi allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling genom att använda oss av all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Vi behöver hitta kloka helhetslösningar för varje enskild elev.

Läs Annas tips

Så skapar du de bästa förutsättningarna för elever att lyckas med sina skoluppgifter hemifrån

(Källa: Attention)

 • Ge både muntlig och skriftlig information, rak och tydlig
 • Tala om precis vad eleven förväntas göra, i vilken ordning, vad som är viktigast att göra först om eleven inte hinner med allt
 • Informera om vilken hjälp eleven kan få, vem eleven ska kontakta för att få stöd, vem eleven ska fråga om något blir fel och när eleven kan fråga
 • Kontrollera att eleven verkligen uppfattat det som du sagt
 • Ge all “undervisning” på så få ställen som möjligt
 • Stöd och strategier för hur eleven ska börja ett arbete, genomföra och avsluta
 • Andra hjälpmedel som ger struktur, tex tidshjälpmedel, schema, listor på vad som ska göras, stödmeningar för att underlätta anteckningar under “lektioner”
 • Påminn och var behjälplig med planering
 • Ha daglig kontakt med eleven, gärna på bestämd tid
 • Tipsa om att välja en plats hemma där eleven får lugn och ro, kan arbeta ostört och fokusera på skolarbetet.

Tips för nyanlända elever eller elever med svag språkkunskap i svenska

Anna Kaya bloggar om hur man gör distansundervisning för nyanlända så bra som möjligt. '

Hon menar att det finns vissa aspekter som vi måste bevaka lite extra oavsett undervisningens form och innehåll:

 • Lyssna, läsa, skriva och tala varje lektionspass
 • Extra fokus på muntlig interaktion
 • Flerspråkighet som resurs och studiehandledning